До Елена Проданова, Карамфилка Грудова, Петко Грудов

Публикувано на: Понеделник, 1 Април 2024, 16:23
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ПРОДАНОВА  С АДРЕС: ГР. ПОМОРИЕ, КВ. СВОБОДА, БЛ. 11, ВХ. 2, ЕТ. 3, ДО КАРАМФИЛКА ХРИСТОВА ГРУДОВА – ИВАНОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, БЛ. 30, ЕТ. 2, АП. 4, ДО ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРУДОВ, ГР. БУРГАС, КВ. ПОБЕДА, УЛ. ХАН ОМУРТАГ, БЛ. 6, ВХ. 2, ЕТ. 5

           

На основание чл.61, ал.3 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 2619/17.08.2023г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на съсобствените Ви поземлени имоти пл. № № 025015, 001030 и 001032 по недействаща карта на възстановената собственост (КВС) на местност „Край село“, землище на с. Димчево и на отредените за тях  УПИ V-25.15, кв. 35, УПИ IX-25.15 кв. 36, УПИ III-1.30 кв. 35, УПИ Х-1.32 кв. 36 по плана на с. Димчево по одобрена с Решение № 10-12/29.05.2012г. на Общински съвет – гр. Бургас Актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Димчево.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Териториално-устройствено планиране“, стая 401, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 115 Последна промяна: 16:24:36, 01 април 2024