ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЕНЮ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ:    

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 14:32
Валидно до: Сряда, 3 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА ЕНЮ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ:    

ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ                                                                   
БУЛ.“ СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №118, ВХ. 4, ЕТ. 2    
ГР. БУРГАС
                                                                        
ВИОЛЕТА ЯНКОВА КРЪСТЕВА
УЛ.“ТУНДЖА“ № 4 
ОБЛАСТ БУРГАС, ГР. КАМЕНО


С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№ 94-01-6704/27.02.2023г. от Светлана Неделчева Неделчева, с искане за разглеждане на проект за изменение на новообразуван поземлен имот /НПИ/ № 502.173 и НПИ № 502.203 и нанасяне на нов имот № 502.162 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Острица 2“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас.
Проектът за изменение на ПНИ е разгледан на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3040/02.09.2022г на Кмета на Община Бургас, проведено на 13.10.2023г., като решението е обективирано в Протокол №1/13.10.2023г. по т.6 от дневния ред.
Комисията приема предложения проект за изменение на ПНИ на с.о. „Острица 2“, землище  кв. Банево, гр. Бургас състоящ се в следното: от НПИ № 502.203, с площ 4480 кв.м., се обособява НПИ № 502.162, с площ 1025 кв.м., а НПИ № 502.203 променя площта си на 3416 кв.м. В регистъра към ПНИ НПИ № 502.162, с площ 1025 кв.м., се записва на Върбинка Спасова Неделчева за 1000 кв.м. с документ за собственост – нотариален акт № 73 от 1996г. на Община Бургас и други за 25 кв.м., и НПИ № 502.203 с площ 3416 кв.м. остава записан на наследниците на Еню Василев Иванов.  
 
         С образувалата се преписка, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.
         В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да изразите становище по взетото решение.


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 99 Последна промяна: 14:33:26, 19 юни 2024