До наследниците на Георги Арнаудов

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 12:03
Валидно до: Понеделник, 1 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА ГЕОРГИ ЯНЕВ АРНАУДОВ:

 

                                                                                                                      

ИВАН КАРЧЕВ ДИМИТРОВ

УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН“ №24, ВХ. 1, АП. 1

ГР. ВАРНА

 

 

С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас са постъпили заявление вх.№ 94-01-5087/14.02.2023г. от Петър Карчев Иванов, в качеството му на наследник на Иванка Георгиева Иванова, и заявление вх.№ 94-01-5053/14.02.2023г. от Георги Михов Димитров, в качеството му на наследник на Георги Янев Арнаудов, с искане за вписване в регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Лозницата“, землището на гр. Българово по отношение на новообразувани поземлени имота /НПИ/ №143.329 и НПИ №143.328.

Заявленията за вписване в регистъра към  ПНИ са разгледани на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3040/02.09.2022г на Кмета на Община Бургас, проведено на 13.10.2023г., като решението е обективирано в Протокол №1/13.10.2023г. по т.4 от дневния ред.

Комисията приема предложеното изменение на ПНИ на с.о. „Лозницата“, землището на гр. Българово, одобрен със Заповед № РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в частта на регистъра относно НПИ №143.328 с площ 1243 кв.м., като за собственици освен Георги Янев Арнаудов, вписан с нотариален акт №71/1970г., се записват и Иванка Георгиева Иванова, съгласно нотариален акт №72/1993г., и Георги Михов Иванов, съгласно нотариален акт №119/1997г.

Комисията приема предложеното изменение на ПНИ на с.о. „Лозницата“, землището на гр. Българово, одобрен със Заповед № РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в частта на регистъра относно НПИ №143.329 с площ 766 кв.м., като се заличават вписаните наследници на Щерион Янев Апостолов и за собственици се записват: Георги Янев Арнаудов, съгласно нотариален акт №71/1970г, Иванка Георгиева Иванова, съгласно нотариален акт №72/1993г. и Георги Михов Иванов, съгласно нотариален акт №119/1997г.

С образувалата се преписка, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

            В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да изразите становище по взетото решение.

 

Изготвил:        

Мариана Цанова

Главен специалист в отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 109 Последна промяна: 12:04:15, 19 юни 2024