СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 14:52
Валидно до: Сряда, 3 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНОЛОВ:                
                                                                        
МАРИЯ СТОЕВА КОСТАДИНОВА
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №44, ЕТ.4, 
ГР. АЙТОС
 
МИЛАНКА РАДЕВА ДИМИТРОВА
Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 43, ВХ. 5, ЕТ. 2, АП. 60
ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО   КОСТАДИНОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО   ДИМИТРОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО   СТОЯНОВА,
С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. № 94-01-36271/01.11.2023г. от Георги Илиев Стоянов, с искане за разглеждане на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Лозницата“, землище на гр. Българово, одобрени със Заповед № РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №142.87.
Проектът за изменение е разгледан на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № 3954/27.11.2023г на Кмета на Община Бургас, проведено на 30.11.2023г., като решението е обективирано в Протокол №2/30.11.2023г. по т.4 от дневния ред.
         Комисията приема предложения проект за изменение на ПНИ на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, състоящ се  в следното: от НПИ №142.87, с площ 4795 кв.м. се обособяват нов НПИ №142.354, с площ 1070 кв.м, който се записва в регистъра към плана на Георги Илиев Стоянов с документ за собственост /нотариален акт/ от 1971г. и нов НПИ №142.87, с площ 3724 кв.м, който остава записан в регистъра към плана на н-ци на Георги Маринов Манолов.        
         С образувалата се преписка, може да се запознаете в сградата на Община Бургас ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.
         В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да изразите становище по взетото решение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 109 Последна промяна: 15:01:12, 19 юни 2024