До наследниците на Стоян Бонев Танев

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 12:27
Валидно до: Сряда, 3 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА СТОЯН БОНЕВ ТАНЕВ:
                                                                        
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ОВЧАРОВ
Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 75, ЕТ 18                                                        
 ГР. БУРГАС
     
НЕДЯЛКА БЯНДОВА ОВЧАРОВА
Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ.12, ВХ.02, ЕТ.03, АП.11
ГР. БУРГАС

ГЕОРГИ БОНЕВ СТОЯНОВ
БУЛ. ВИТОША № 190, ВХ. 03, ЕТ. 03
ГР. СОФИЯ

РАДОСЛАВ МАРИНОВ ВЪРТЕНОВ
УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 11 
ОБЛАСТ В. ТЪРНОВО, ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА, ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

СТОЯНКА ВЛАЙКОВА КРЪСТЕВА 
БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 71, ВХ. 02, ЕТ. 04 
ГР. БУРГАС 

         С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№ 94-01-1729 / 17.01.2023г., Заявление вх.№ 94-01-1729/1/ 10.08.2023г. и Заявление вх.№ 94-01-1729/2/ 21.08.2023г. от Петър Василев Вълков, в качеството му на наследник на Люба Стайкова Лисева, с искане за разглеждане на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител  на Област Бургас, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ № 503.979. 
        Проектът за изменение на ПНИ е разгледан на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3040/02.09.2022г на Кмета на Община Бургас, проведено на 13.10.2023г., като решението е обективирано в Протокол №1/13.10.2023г. по т.5 от дневния ред.
Комисията приема предложения проект за изменение на ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, състоящ се в следното: от НПИ № 503.979, с площ 9789 кв.м., се обособяват  НПИ № 503.244, с площ 600 кв.м, като в регистъра на плана се записва на Люба Стайкова Лисева с документ за собственост /нотариален акт/ от 1993г. за 600 кв.м.; НПИ № 503.3006, с площ 4198 кв.м, който остава записан в регистъра към плана на н-ци на Стоян Бонев Танев; нов  НПИ № 503.979 с площ 4856 кв.м., който в регистъра към плана  се записва на н-ци на Стоян Бонев Танев; НПИ № 503.3007, с площ 135 кв.м., с начин на трайно ползване „улица“, който в регистъра към плана се записва на Община Бургас.
         С образуваната административна преписка, може да се запознаете в сградата на Община Бургас ет. 4, стая 401 всеки вторник от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.
В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да изразите становище по взетото решение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 110 Последна промяна: 12:28:34, 19 юни 2024