До наследниците на Йовчо Иванов

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 13:59
Валидно до: Понеделник, 1 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА ЙОВЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ:

                                                                                                          

ВЕРКА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА

Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ.37, ВХ. 2, ЕТ. 3, АП. 6

ГР. БУРГАС

 

ПЕТРУШКА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА

КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

 

СТАНИСЛАВ ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ

КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

 

НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ

КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

 

НАНКА ЙОВЧЕВА СТОЕВА

КВ. ДРУЖБА,  БЛ.312, ВХ.В, ЕТ.1, АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№ 94-01-2353/23.01.2023г. от Байчо Русев Рачев, с искане за разглеждане на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Острица 1“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-09-95/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас, по отношение на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №503.960.

Проектът за изменение на ПНИ е разгледан на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3040/02.09.2022г на Кмета на Община Бургас, проведено на 13.10.2023г., като решението е обективирано в Протокол №1/13.10.2023г. по т.13 от дневния ред.

Комисията приема предложения проект за изменение на ПНИ на с.о. „Острица 1“, кв. Банево, състоящ се в следното: от НПИ № 503.960, с площ 3532 кв.м., се обособяват НПИ № 503.154, с площ 1000 кв.м., който се записва в регистъра към плана на името на Байчо Русев Рачев и Димка Русева Костадинова съгласно нотариален акт № 44 от 1992г. и нотариален акт № 117 от 2002г. за 1000 кв.м.

НПИ № 503.960 остава с площ 2532 кв.м., който в регистъра към плана остава записан на н-ците на Йовчо Василев Иванов.

            С образувалата се преписка, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

            В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да изразите становище по взетото решение.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 105 Последна промяна: 14:00:17, 19 юни 2024