До всички собственици и носители на ограничени вещни права в пи с идентификатор 07079.615.89 по КК на гр. Бургас, УПИ I-82,83, кв. 145 плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №48

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 31 Октомври 2023, 09:26
Валидно до: Вторник, 14 Ноември 2023, 00:00

Изх.№94-01-18464/14/30.10.2023г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.89 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ I-82,83, КВ. 145 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №48

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3190/27.09.2023г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и Заповед №3191/27.09.2023г. за одобряване на работен устройствен план /РУП/ за УПИ I-82,83, УПИ II-94 и УПИ III-306, кв.145 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.615.89, 07079.615.94 и 07079.615.306 по КККР на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул.„Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

тел. за справка:84 35 12

 

Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 229 Последна промяна: 09:28:44, 31 октомври 2023