До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV, XII, XIV, IX, II в кв.146 по плана на ЦГЧ гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 2 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 15 Септември 2021, 00:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С - Д И Р Е К Ц И Я “Ц А У П Р И М О Р И Е”

Изх.№ 08-00-905/4/01.09.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ IV, XII, XIV, IX, II в кв.146 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.89, 07079.612.90, 07079.612.91, 07079.612.92, 07079.612.94, 07079.612.95 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ IV, XII, XIV в кв.146 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.90, 07079.612.91, 07079.612.92 и 07079.612.94 по КК на гр. Бургас

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. „Александровска” №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч

Тел. за справка:84 35 12.

Гл.специалист.............................

/Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 425 Последна промяна: 16:51:59, 01 септември 2021