ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Петък, 24 Септември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ III-243, КВ.30 ПО ПЛАНА НА Ж.К.,,ИЗГРЕВ“ , ГР. БУРГАС

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и РУП за УПИ III-243, кв.30 по плана на ж.к.,,Изгрев“ , гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.501.243 по кадастрална карта на гр.Бургае/, с който се променя функционалното отреждане на имота от „за търговски комплекс, паркинг и подземен паркинг“ на „за смесено застрояване и трафопост“, с предвиждане на ново свободно високоетажно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници и сгради в съседните имоти и през улицата, с градоустройствени показатели за застрояване, както следва: П застр. - до 80%; Кинт - до 5,0; П озел. - минимум 20%; Височина - до 48м. и задължително паркиране в УПИ.

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ са изложени в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

 

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен експерт: арх.Ив.Дафова

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 493 Последна промяна: 10:08:43, 10 септември 2021