Съобщение до всички собственици на съществуваща сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по плана на ЦГЧ-Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.253 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Але

Публикувано на: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 9 Март 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по фасадите на съществуващата сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по плана на ЦГЧ-Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.253 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас – частна собственост, попадаща в обхвата на Групова недвижима културна ценност „Ансамбъл ул. Богориди“ в Централната градска част на гр. Бургас.

Изготвен е инвестиционен проект за обект: Ремонтно-възстановителни дейности по сграда с идентификатор 07079.60.253.1, находяща се в УПИ III-1960, кв. 25 по плана на ЦГЧ-Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.253 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас“, окомплектован по части: Архитектурна, СК-Конструктивно становище, Технология за КРР, Количествени сметки и спесификация на вложените материали, фаза: Технически проект, съгласуван със Становище изх. № СТ-84-419 от 15.02.2021 г. на Министерство на културата.

Като неразделна част от инвестиционния проект за видовете ремонтно-възстановителни дейности е изготвена подробна количествено-стойностна сметка.

Съгласно решението на Общински съвет-Бургас проектът, ведно с указания и срокове за изпълнението им ще Ви бъде предоставен безвъзмездно за изпълнение.

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителни дейности по фасадите, същите ще бъдат извършени от Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас, като вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на сградата.

В качеството Ви на собственици на гореописаната сграда Ви каним на 09.03.2021 г. (вторник) в 15,00 ч. на работна среща с представители на Община Бургас, Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас и с проектантския екип, на която ще имате възможност да се запознаете с изготвения и съгласуван с Министерство на културата инвестиционен проект.

Работната среща ще бъде проведена в стая № 403, ет. 4, административна сграда на Община Бургас на адрес: ул. „Александровска“  №26, гр. Бургас.

За гореизложеното, до всички собственици е изпратено по пощата писмо изх. №94-01-7046/25.02.2021 г. на Община Бургас.

 

Дирекция „Устройство на територията“
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт „Контрол на строителството“, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 465 Последна промяна: 17:05:21, 01 март 2021