Съобщение до всички собственици на съществуващите сгради с идентификатори 07079.610.243.1 и 07079.610.362.1 по КК на гр. Бургас, находящи се в УПИ I, кв. 42 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 15-17, 19, гр. Бургас –

Публикувано на: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 11 Март 2021, 00:00

Писмо изх. №94-01-7045/25.02.2021 г. на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна недвижима културна ценност  „Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов, ул. „Първи май“/ул. „Граф Игнатиев“, представляваща сгради с идентификатори 07079.610.243.1  и 07079.610.362.1 по КК на гр. Бургас, находящи се в УПИ I, кв. 42 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 15-17, 19, гр. Бургас – частна собственост, попадаща в обхвата на Групова недвижима културна ценност „Ансамбъл Александровска - Гарата“ и в границите на устройствена зона Цкин в територията на Централната градска част на гр. Бургас.

Изготвен е инвестиционен проект за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сграда с идентификатор 07079.610.243.1 и сграда с идентификатор 07079.610.362.1 в УПИ I, кв. 42 по плана на ЦГЧ-Бургас“, окомплектован по части: Архитектура, Конструкции, Технология, Количествени сметки и спесификация на вложените материали, фаза: Технически проект, съгласуван със Становище изх. № СТ-84-34 от 12.02.2021 г. на Министерство на културата.

Като неразделна част от инвестиционния проект за видовете ремонтно-възстановителни дейности е изготвена подробна количествено-стойностна сметка.

Съгласно решението на Общински съвет-Бургас проектът, ведно с указания и срокове за изпълнението им ще Ви бъде предоставен безвъзмездно за изпълнение.

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителни дейности по фасадите, същите ще бъдат извършени от Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас, като вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на сградата.

В качеството Ви на собственици на гореописаните сгради Ви каним на 10.03.2021 г. (сряда) в 15,00 ч. на работна среща с представители на община Бургас, Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас и с проектантския екип, на която ще имате възможност да се запознаете с изготвения и съгласуван с Министерство на културата инвестиционен проект.

Работната среща ще бъде проведена в стая № 403, ет. 4, административна сграда на Община Бургас с адрес: ул. „Александровска“  №26, гр. Бургас.

За гореизложеното, до всички собственици е изпратено по пощата писмо изх. №94-01-7045/25.02.2021 г. на Община Бургас.

 

Дирекция „Устройство на територията“
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт „Контрол на строителството“, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 460 Последна промяна: 14:20:41, 01 март 2021