ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА - В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36 , В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ...

Публикувано на: Сряда, 3 Юли 2024, 13:49
Валидно до:

Изх.  №94-01-39236/7/19.06.2024г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 

-    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.86 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-1558, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 36

     
-    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.87 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VIII-1557, КВ. 73 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" № 38


Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1462/30.04.2024г. на заместник – кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за отмяна на своя Заповед №1195-21.04.2023г. за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х и УПИ IХ-1558 в кв.73 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.85  и 07079.610.86 по КК на гр.Бургас. 
Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.
     Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.
тел. за справка:84 35 12


Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл. специалист „АКС
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 86 Последна промяна: 13:51:23, 19 юни 2024