Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 26 Март 2021, 00:00

~~Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ I /ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас/ и УПИ II /ПИ с идентификатор 07079.20.471 по КК на гр. Бургас/ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас – за провеждане на задънена улица с крайулично паркиране по о.т. 208-208А-208Б-208В в кв.30 по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас до Защитена лодкостоянка в границите на ПИ 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1460 Последна промяна: 16:31:55, 12 март 2021