Конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Януари 2024, 15:25
Валидно до: Петък, 23 Февруари 2024, 00:00

На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Заповед № 3864/14.11.2023 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас,

ОБЩИНА БУРГАС обявява

 

конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”, в Община Бургас с капацитет на социалната услуга– 15 места на територията на община Бургас за срок от 5 /пет/ години.

 

І. Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. Български физически и ЮЛ лица, регистрирани по Търговския закон;

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги резидентна грижа, информиране и консултиране (като специализирана услуга), застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).

2. В конкурса не може да участва кандидат, който:

● е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

● е в ликвидация;

● е лишен от право да упражнява търговска дейност;

● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;

● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

● има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

● е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран.

● вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;

● е в положение на конфликт на интереси;

● има парични задължения към община Бургас.

3. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред община Бургас промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

До участие в конкурса няма да бъде допуснат кандидат, за който са установени изискуеми задължения към НАП и община Бургас.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да са доставчици на социални услуги, имащи най-малко едногодишен опит в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането.

2. Да са създали и предоставяли същия вид социална услуга - предмет на възлагането.

3. Да разполага с необходимите материална база, обзавеждане и оборудване, които се изискват за предоставянето на услугата

4. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

5. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

 

ІІ. Характеристики и специфики на предоставяната социална услуга: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

 

  • Изпълнителят- Доставчик на социални услуги следва да продължи дейностите в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ в Община Бургас. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца без увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца на възраст, за които към момента на настаняване не е възможно оставане и връщане в биологичното семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители. Основната цел на услугата е предоставяне на сигурна и защитена среда за деца чрез индивидуализиране на грижата и подкрепата в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот, възможности за развитие и социално включване.

В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се настаняват:

  • деца, лишени от родителска грижа;
  • деца, изведени от специализирани институции.

 

ІІІ. Финансиране на социалните услуги, предмет на възлагане, ред и сроковете за предоставяне на предоставяне на финансовите средства.

 

1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от Държавния бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

2. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на броя на местата в социалната услуга, водещ до промяна на средствата за издръжка, същите се коригират с анекс към договора.

3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане, за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, включва Техническото и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Бургас. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:

● изменение на нормативната уредба;

● промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;

● промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;

● предписания на контролни органи;

● непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

5. Частният доставчик представя месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения.

6. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения, уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.

7. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.

8. Неосигуряването на средства в държавния бюджет за издръжка на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ на територията на община Бургас като делегирана от държавата дейност освобождава Община Бургас от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.

9. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.

 

V. Документи за участие:

1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

3. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І,2.

4. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;

5. Списък на работния капацитет/материалната база на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.

6. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:

● Цели, принципи и задачи на услугата;

● Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

● Очаквани резултати;

● Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;

● Инструменти за проверка на качеството на услугата;

● Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.

7. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

● Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

● Разходи за издръжка;

● Подробна обосновка на разходите в свободен текст.

8. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ на територията на община Бургас за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.

9. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.

10. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.

11. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.

12. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

13. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

14. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Община Бургас на средствата за държавно делегираната дейност.

VІ. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 26.02.2024 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.

2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втория етап на конкурса и се отстранява.

Втори етап Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ по определените критерии в т. ІХ.

3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Община Бургас.

4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:00 ч. на 23.02.2024 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр. Документите се подават лично в деловодството на община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на община Бургас издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.

3. Квалификация на служителите за организация и управление на социалната услуга – 15 точки.

4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.

5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:

5.1. Техническо предложение – 35 точки.

5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.

5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.

5.2.1. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

Общ брой точки: 100

 

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки.
Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” с основни дейности: резидентна грижа, информиране и консултиране (като специализирана услуга), застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).

2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;

3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

5. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 7 от ЗСУ – Приложение № 4;

6. Декларация по чл. 67, ал. 2, т. 8 от ЗСУ – Приложение № 5;

7. Методика за оценяване – Приложение № 6;

8. Проектодоговор.

 

ХІ. Други специфични условия

Кандидатите могат да приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.

 

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

1. В обявения срок няма постъпили предложения.

2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.

3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.

4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

 

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 

Файлове:

ЗАДАНИЕ.doc
Номер: ЗАДАНИЕ.doc
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Приложение 4.docx
Номер: Приложение 4.docx
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Приложение 5.docx
Номер: Приложение 5.docx
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Проект на договор.doc
Номер: Проект на договор.doc
Дата: 09.01.2024 / 10:11

СПРАВКА-Персонал-Приложение 1.docx
Номер: СПРАВКА-Персонал-Приложение 1.docx
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Техническо предложение.doc
Номер: Техническо предложение.doc
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Финансово предложение.xls
Номер: Финансово предложение.xls
Дата: 09.01.2024 / 10:11

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 187 Последна промяна: 10:11:51, 09 януари 2024