Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „информиране и консултиране

Публикувано на: Вторник, 27 Юни 2023, 17:00
Валидно до:

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 1083/10.04.23г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга), общностна работа, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга), подкрепа за придобиване на трудови умения на частен доставчик, на територията на община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“ № 9.

 

І. Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги „информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга), общностна работа, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга), подкрепа за придобиване на трудови умения.

2. В конкурса не може да участва кандидат, който:

● е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

● е в ликвидация;

● е лишен от право да упражнява търговска дейност;

● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;

● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

● има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

● е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран.

● вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;

● е в положение на конфликт на интереси;

● има парични задължения към община Бургас.

3. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред община Бургас промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да са доставчици на социални услуги, имащи най-малко едногодишен опит в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането.

2. Да разполагат с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност.

3. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

4. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

 

ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ на територията на община Бургас.

1. Частният доставчик на социалната услуга следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“, намиращ се в сграда, публична общинска собственост, с адрес: гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“ № 9. Социалната услуга се предоставя на таванския етаж на сградата.

2. „Център за социална рехабилитация и интеграция“ е форма на почасова подкрепа на пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.

Дейностите, които следва да се осъществяват в ЦСРИ, са:

„информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга), общностна работа, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга), подкрепа за придобиване на трудови умения.

● „Информиране и консултиране“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

● „Терапия“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

● „Рехабилитация“ е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.

● „Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

● „Общностна работа“ е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

● „Застъпничество“ е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

● „Посредничество“ е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите възможности.

● „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

3. Предоставянето на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на възможностите за социално включване и интеграция.

4. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са: деца и лица в риск от социално изключване, както и техните семейства от уязвими общности.

5. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга.

6. Капацитетът на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ е 15 (петнадесет) места.

7. Доставчикът организира услугата с персонал съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

1. Финансовото участие от страна на община Бургас се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, съгласно приетите от Министерския съвет за съответната календарна година финансови стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.

2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ на територията на община Бургас от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. е в размер на 5322 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 50/03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. При изменение на нормативния акт Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на броя на местата в социалната услуга, водещ до промяна на средствата за издръжка, същите се коригират с анекс към договора.

3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане, за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, включва Техническото и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Бургас. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:

● изменение на нормативната уредба;

● промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;

● промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;

● предписания на контролни органи;

● непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

5. Частният доставчик представя месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения.

6. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения, уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.

7. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.

8. Неосигуряването на средства в държавния бюджет за издръжка на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ на територията на община Бургас като делегирана от държавата дейност освобождава община Бургас от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.

9. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.

 

V. Документи за участие:

1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП издадено след датата на обявлението (оригинал);

4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал).

5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І,2.

6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;

7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.

8. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:

● Цели, принципи и задачи на услугата;

● Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

● Очаквани резултати;

● Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;

● Инструменти за проверка на качеството на услугата;

● Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.

9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

● Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

● Разходи за издръжка;

● Подробна обосновка на разходите в свободен текст.

10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на община Бургас за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.

11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.

12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.

13. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.

14. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Община Бургас на средствата за държавно делегираната дейност.

VІ. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 28.06.2023 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.

2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втория етап на конкурса и се отстранява.

● Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по определените критерии в т. ІХ.

3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в община Бургас.

4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:00 ч. на 27.06.2023 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават в деловодството на община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

 

VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на община Бургас издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

 

ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.

3. Квалификация на служителите за организация и управление на социалната услуга – 15 точки.

4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.

5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:

5.1. Техническо предложение – 35 точки.

5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.

5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.

5.2.1. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

Общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.

Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“.

2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;

3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

5. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение № 4;

6. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение № 5;

7. Методика за оценяване – Приложение № 6;

8. Проектодоговор.

 

ХІ. Други специфични условия

Кандидатите могат да приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.

 

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

1. В обявения срок няма постъпили предложения.

2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.

3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга ЦСРИ и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.

4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

 

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 29 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

ДОКУМЕНТИ:

Проектодоговор

Справка

Техническо предложение

Финансово предложение

Задание

Декларация – Приложение № 4

Декларация – Приложение № 5

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Файлове:

Финансово предложение.xls
Номер: Финансово предложение.xls
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Обява+Конкурс+ЦСРИ+Пострадали+Насилие.docx
Номер: Обява+Конкурс+ЦСРИ+Пострадали+Насилие.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Номер: СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Проект на договор+ЦСРИ.doc
Номер: Проект на договор+ЦСРИ.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Техническо предложение.doc
Номер: Техническо предложение.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 425 Последна промяна: 15:42:56, 29 май 2023