ОБЩИНА БУРГАС обявява КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик

Публикувано на:
Валидно до: Събота, 1 Октомври 2022, 00:00

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Заповед № 3098/ 13.09.2022 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас,

ОБЩИНА БУРГАС обявява

КОНКУРС за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, капацитет 8 (осем) места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Бургас с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“ и „Застъпничество и посредничество“.

 

I. Условия за участие и изискванията към кандидатите.

В конкурса могат да участват:

1. Частни доставчици на социални услуги, които могат да са:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Лицата по предходната точка трябва да са частни доставчици на социални услуги, които са:

- вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, воден от Агенцията за социално подпомагане и да притежават валиден лиценз за предоставяне на социалната услуга, обект на конкурса или

- лицензирани по реда на Закона за социалните услуги за предоставяне на социалните услуги:

* „Осигуряване на подслон“,

* „Информиране и консултиране“,

* „Терапия и рехабилитация“,

* „Застъпничество и посредничество“,

за работа с целевата група на услугата „Кризисен център“, обект на настоящия конкурс.

 

II. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания

1. Кандидатите трябва да имат опит в предоставянето на социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда;

2. Кандидатите да притежават работен и организационен капацитет и подходяща квалификация на персонала за управление и извършване на социалната услуга, обект на конкурса;

3. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността;

4. На кандидата да не е отнеман лиценз за предоставяне на социални услуги на основание чл. 158, ал. 1, т.1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ;

5. На кандидата да не е отнеман лиценз за предоставяне на социални услуги на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

6. Кандидатът да разполага със собствена или да ползва на съответно правно основание материална база, ползването на която да е предоставено за срок не по-малко от 3 (три) години, в която да изпълнява дейността по предоставяне на социалната услуга, предмет на настоящия конкурс. Помещенията следва да отговарят на условията, посочени в утвърдените държавни нормативи и следва да бъде предоставена гаранция, че ще се използват единствено за целите по предоставяне на социалната услуга;

7. В конкурса не може да участва кандидат, който:

7.1 е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

7.2. се намира в ликвидация;

7.3. е лишен от право да упражнява търговска дейности

8. В конкурса не може да участва кандидат:

- който е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

- който се намира в ликвидация;

- който е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;

- който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

9. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Бургас промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

 

ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга

Конкурсът за възлагане се провежда за специализирани по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗСУ социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик, които се предоставят в гр. Бургас, община Бургас и се финансират от държавния бюджет.

1. В зависимост от основните групи дейности, социалните услуги, които следва да се предоставят са:

„Осигуряване на подслон“ – осигуряване на временно настаняване в безопасна среда на лица и деца в кризисна ситуация, на лица и деца, пострадали от домашно насилие, лица и деца – жертви на трафик;

„Информиране и консултиране“ – дейност за изследване и разбиране заедно с лицето и/или детето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им;

„Терапия“ – съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица и деца във висок риск от социално изключване;

„Рехабилитация“ – дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица и деца с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация;

„Застъпничество“ – дейност за подкрепа на лицето и/или детето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури;

„Посредничество“ – осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице и/или дете, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности;

Дейностите, са насочени към:

· Превенция на домашното насилие и трафик над лица и деца, чрез осигуряване на подслон, индивидуално и фамилно консултиране;

· Предоставяне на специализирани, индивидуални програми за социална интеграция на настанените лица и деца;

· Психо – социална подкрепа на лицата и децата претърпели насилие и трафик и техните семейства /социални и психологически консултации, съдействие за изготвяне на лични документи, намиране на работа и жилище, настаняване на децата в домове за деца и училища/;

· Правно консултиране и изготвяне на документи;

· Формиране на умения у настанените лица и деца за възстановяване на социалните им контакти и изграждане на удовлетворителни взаимоотношения с околните, с цел водене на целесъобразен начин на живот.

2. Основна цел: Осигуряване на комплекс от социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик, които се предоставят краткосрочно – за срок до шест месеца и насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

3. Целеви групи:

· Деца до 18 години, жертви на насилие;

· Деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация;

· Лица, жертви на насилие;

· Лица, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.

4. Срок за настаняване – краткосрочно за срок до шест месеца.

5. Капацитет – 8 места.

6. Изпълнителят - Доставчик на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“ и „Застъпничество и посредничество“ следва да организира дейността при капацитет 8 места, делегирана от държавата дейност за срок от пет години.

7. Предоставяните услуги следва да отговарят на регламентите в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, както и на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

1. Бюджетът се формира според установените в съответната финансова година единни стандарти за делегирани от държавата дейности.

2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност социална услуга „Кризисен център“, респективно Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“, с капацитет 8 места през 2022 г. е 18 360 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 50/03.02.2022г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. При изменение на стандартите от Министерския съвет, Програмите за развитие на социалните услуги и заплащането на Доставчика подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет.

3. Финансовото участие от страна на Община Бургас се изразява в предоставяне на средствата ежемесечно, съобразно размера на постъпленията от републиканския бюджет, определени в ЗДБ, след представяне на доклад за дейността и отчет за извършените разходи, с приложени към него заверени копия на разходоопрвдателните документи. В края на годината неусвоените бюджетни средства /наличните остатъци/ се превеждат по банковата сметка на възложителя на социалната услуга, съгласно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия и въпроси , свързани с банковото обслужване на Министерство на финансите.

4. Срокът на финансиране е 5 години, считано от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат.

5. Неосигуряването на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка като делегирана от държавата дейност на Социалните услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“ и „Застъпничество и посредничество“, освобождава Община Бургас от отговорност по т.3.3. и прекратява договора с доставчика.

6. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“ и „Застъпничество и посредничество“ на територията на Община Бургас ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса. Средствата за финансиране са утвърдени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, и са предвидени в бюджета на Община Бургас за 2022 г.

7. Община Бургас ще осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка.

 

V. Документи за участие:

1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП издадено след датата на обявлението (оригинал);

4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал).

5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І,2.

6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;

7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.

8. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:

● Цели, принципи и задачи на услугата;

● Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

● Очаквани резултати;

● Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;

● Инструменти за проверка на качеството на услугата;

● Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.

9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

● Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

● Разходи за издръжка;

● Подробна обосновка на разходите в свободен текст.

10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.

11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.

12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.

13. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.

14. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от община Бургас на средствата за държавно делегираната дейност.

VІ. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира при следния ред:

1. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас, разглежда представените от кандидатите документи по Раздел V, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно Раздел V, се отстранява.

Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалните услуги по определените критерии в Раздел VII.

2. Предложенията ще се отворят на 01.11.2022 г., в 10,00 часа в сградата на Община Бургас, ет. 1, /заседателна зала/, по реда на тяхното получаване в Община Бургас.

3. Наличието на единствен кандидат не е пречка за провеждане на процедурата.

4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

5. Краен срок и място за подаване на документи:

5.1. Кандидатите представят документите по т.4 до 17:00 часа на 31.10.2022 г. в Център за административно обслужване на Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26.

5.2. Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват – входящ №, дата и час на внесеното предложение и тези данни се вписват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.

5.3. Пликът се надписва по следния начин: Конкурс за частен доставчик на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“ в гр. Бургас. Върху плика се посочва: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail.

5.4. Предложения, подадени след крайния срок, не се приемат.

6. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

6.1. В 14-дневен срок от провеждането на конкурса, комисията извършва оценка на кандидатите и изготвя протокол за класиране на кандидатите.

6.2. Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в срок от 3 работни дни след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

6.3. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта. Заповедта на кмета може да бъде обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.4. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на Община Бургас сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

6.5. Договор за възлагане предоставянето на социалните услуги, може да се сключи и при наличие на единствен кандидат, ако отговаря на всички конкурсни условия.

 

VII. Начин на оценяване.

Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.

3. Квалификация на служителите за организация и управление на социалната услуга – 15 точки.

4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.

5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:

5.1. Техническо предложение – 35 точки.

5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.

5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.

5.2.2. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

 

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Община Бургас: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1. Проектодоговор;

2. Списък – Приложение № 1;

3. Техническо предложение – Приложение № 2;

4. Финансово предложение – Приложение № 3;

5. Задание;

6. Декларация – Приложение № 4;

7. Декларация – Приложение № 5.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 780 Последна промяна: 11:37:36, 14 септември 2022