Обявление

Публикувано на: Вторник, 18 Май 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 31 Май 2021, 00:00

Община Бургас обявява прием на документи за предоставяне на здравно-социални услуги на потребители в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", находящ се на адрес к/с „Бр. Миладинови“ бл. 42, партер. по № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители на услугите, могат да подадат заявления на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24 (сградата, известна като Профсъюзен дом), ет. 3, стая 14, както и на място в Центъра). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 часа.
Капацитетът на Центъра е 30 лица за дневна услуга и 60 лица за почасови услуги.
В Центъра се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число дневна грижа за подкрепа на лица с увреждания, почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите, подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост.
Допустими кандидати за ползване на услугите са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

За кандидат-потребителите на социалните услуги се изискват следните документи:
• заявление по образец, които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Община Бургас,  или да бъдат получени на място.
• документ за самоличност (за справка);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
•  В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите.

За допълнителна информация: 056/907472
Зорница Йорданова - Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

Файлове:

Заявление потребител.doc
Номер: Заявление потребител.doc
Дата: 18.05.2021 / 10:05

Заявление потребител.pdf
Номер: Заявление потребител.pdf
Дата: 18.05.2021 / 10:05

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3123 Последна промяна: 10:05:32, 18 май 2021