Обявление за обнародвани в Държавен вестник бр.37 от 17 май 2022г. съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 19 Май 2022, 09:13
Валидно до: Петък, 17 Юни 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.37 от 17.05.2022г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №36-17/07.04.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на действащата план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в:

1. „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се предвижда отпадане на целогодишни позиции Е 7, Е 10 и Е 30; отпадане на сезонни позиции К 1.8, К 3.8, К 2.7; създаване на: 1 (една) нова сезонна позиция за царевица - К 3.15; промяна в местоположението на целогодишна позиция за атракцион - Е 36 и увеличаване на площите на съществуващи позиции за целогодишни обекти – навеси Н1, Н2 и Н3, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

2. В УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се предвиждат 2 (две) нови позиции за целогодишни обекти, представляващи вендинг автомат за кафе и топли напитки - В 1 и вендинг автомат за студени напитки и пакетирани храни - В 2 и една нова целогодишна позиция за разполагане на павилион за продажба на кафе и закуски – Е 6, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

3.В УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се предвижда 1 (една) нова сезонна позиция - за детски атракцион - клатушка – К 2.1, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

4. В УПИ I-176,309, отреден „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с което се предвиждат 2 (две) нови позиции – 1 (една) нова сезонна позиция, тип павилион за продажба на сладолед – К 1.4 и 1 (една) нова сезонна позиция –обект за детски атракцион – батут – К 3.2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №36-18/07.04.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрен одобрен:

1.Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас.

2.ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 140 Последна промяна: 09:14:04, 19 май 2022