ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 7 Декември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.722 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГАЙДАРОВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.66, ВХ.1, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

ДО

ЕВГЕНИ МИЛКОВ ГЕНЧЕВ

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

ХРИСТО АНДРЕЕВ ИВАНОВ

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

РУМЕН РУМЕНОВ ИВАНОВ

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ БЛ.57, ВХ.1, ЕТ.4, АП.14

ГР.БУРГАС

ДО

ПЕПА ТЕНКОВА ГАНЧЕВА

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

РУСИ СТАНЧЕВ СТОЙЧЕВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.21, ВХ.4, ЕТ.2, АП.4

ГР.БУРГАС

ДО

АТАНАС БОЙЧЕВ БОЙЧЕВ

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГАЙДАРОВ

Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.11, ВХ.9, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

ДО

ГЕРГАНА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА НУКОВА-ИВАНОВА

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „НАЧО ИВАНОВ“ №2

ГР.БУРГАС

ДО

СЕВДАЛИН МИЛКОВ СЕМОВ

ГР.АЙТОС, УЛ.“ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №9, ВХ.1, ЕТ.1

ДО

РАДОСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

ГР. БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.15, ВХ.4, ЕТ.5, АП.14

ДО

ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СТОЕВА

ГР. БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.15, ВХ.4, ЕТ.5, АП.14

ДО

ЖЕЛЯЗКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ГР.ЯМБОЛ, Ж.К.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ БЛ.18, ВХ.А, ЕТ.4, АП.11

ДО

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАЛЦЕВ

ДО

ТЕТЯНА БОРОВКОВА

ДО

ОЛЕКСИЙ БОРОВКОВ

ДО

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ГОНЧАРОВА

ДО

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ КРОШКИН

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3021 от 15.10.2021год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ X- 722, кв.44 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас, с който за УПИ се променя устройствената зона от Жм в 2/Жс, запазва се функционално отреждане „за жилищно застрояване“, с предвиждане на ново свободно застрояване с височина частично на 9.00м и 12.00м, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници и на мин. З м от уличната регулация, допълващо едноетажно застрояване, разположено на улично-регулационната граница, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 2/Жс, в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 12м /4+т/; Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0; П озел. мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Ст. Янева

Гл. специалист УПА

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 447 Последна промяна: 10:46:50, 23 ноември 2021