ОП "Общински имоти" приема заявления за подаване на инвестиционни програма за участие за спортен обект: Стадион кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 14:11
Валидно до: Понеделник, 22 Август 2022, 00:00

В Община Бургас са депозирани заявления от СНЦ Футболен клуб „Нефтохимик – Бургас 1962” и СНЦ Футболен клуб „Черноморец 1919 - Бургас”, по реда на Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права”, чл. 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас, за спортен обект: Стадион кв. „Долно Езерово, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м., в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда. Спортният обект е вкл. в списъка по чл. 104 от ЗФВС, приет от Общински съвет - Бургас. Пазарната оценка на спортния обект е 244 900,00 (двеста четиридесет и четири хиляди и деветстотин) лв. без ДДС, в това число стойността на сградата - 180 600,00 лв. и стойността на спортните съоръжения - 64 300,00 лв. Заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Заявителите трябва да представят към заявленията си финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията на чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта. Същите следва да се запознаят с условията по чл. 4 и чл. 24-25 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас. Всеки заявител трябва да представи финансово обезпечена инвестиционна програма в непрозрачен запечатен плик, с посочване на пълното наименование на спортния обект, наименованието на заявителя и данни за контакт. Образец на декларация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата се предоставя от ОП „Общински имоти”.

Заявления и инвестиционни програми могат да се подават в Община Бургас, ОП „Общински имоти”, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, тел. за контакт 056/840801.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 129 Последна промяна: 14:22:26, 22 юни 2022