Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено Решение за строеж за поправка на очевидна фактическа грешка на порект за ПУП-ПРЗ за ПИ , землище на кв.Долно Езерово

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“       ДО „АСОС“ ЕООД УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ №26 ПАРТЕР, ОФИС 1 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №1029/03.04.2023г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.615.89 по КК на гр. Бургас, I-82,83, кв. 145 плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №48

Изх.№94-01-18465/7/08.06.2023г.          До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.615.89 по КК на гр. Бургас, I-82,83, кв. 145 плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №48   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план — План за регулация…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.610.3 по КК на гр. Бургас, УПИ x-640, кв. 79 по плана ЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ №22

№94-01-13799/1/08.06.2023г.   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.610.3 по КК на гр. Бургас, УПИ x-640, кв. 79 по плана ЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ №22   Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за промяня на предназначение № П-13/04.05.2023 г. за обект „Промяна…

Прочетете повече

Община Бургас съобщава покана с изх.№70-00-6681/6/28.04.2023г. за доброволно изпълнение на Заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Община Бургас съобщава покана с изх.№70-00-6681/6/28.04.2023г. за доброволно изпълнение на Заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас. Община Бургас, съобщава на наследници на Тодор Георгиев Велков - Диана Атанасова Велкова; Стела Тодорова Георгиева и Венелина Тодорова Георгиева покана с изх.№70-00-6681/6/28.04.2023г. по чл.277, ал.1 от…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №1536/22.05.2023г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)

ДО „ХОУМ ИНВЕСТ“ ЕООД УЛ. „ИВАН ШИШМАН“ №8 ГР. БУРГАС „ХОУМ ПРОДЖЕКТС“ ООД РАЙОН ОДЕСОС, УЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ №9 ГР. ВАРНА „ГЪЛФ РЕЗИДЪНС“ ЕООД РАЙОН ОБОРИЩЕ, УЛ. „11-ТИ АВГУСТ“ №2 ГР. СОФИЯ Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1536/22.05.2023г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1221 по КК на гр. Бургас, находящ се в местност „Мадика“, землище на гр. Бургас

ДО ХРИСТИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ИЛИЯН АНГЕЛОВ ГЯУРОВ ГАЛИН КОСТАДИНОВ ГЯУРОВ ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ   Община Бургас уведомява, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1221 по КК на гр. Бургас, находящ се в местност „Мадика“, землище на гр. Бургас, с който, при условията на чл.16,…

Прочетете повече