Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на населено място в устройствена зона по КК на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС До Михаил Георгиев Вълков гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.65, вх.1, ет.7, ап.20  Светослав Русев Маринов гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.62, ет.10, ап.48 Николай Иванов Тодоров,  гр.София, ул.“Ами Буе“ № 68, ет.2, ап.6 Георги Паскалев Тенев,  гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“, бл.42, вх.3, ет.3 Кети Иванова Русева гр.Бургас, ул.Болярска №7 Иванка Янева Паскалева…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1994, 07079.2.1998 И 07079.2.1999 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1994, 07079.2.1998 И 07079.2.1999 ПО КК НА ГР. БУРГАС, Публикувано на : четвъртък 30 ноември 2023 год. Валидно : четвъртък 14 декември 2023 год. ОБЩИНА БУРГАС ДО АНТОН ДЖЕНКОВ…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 53/ 28.11.2023 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

Съобщение до Георги и Мирослав Стаматови

Съобщение за издадена Заповед №3192/27.09.2023г. за одобряване на проект ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 32367.21.42 по КККР на с. Извор, местност “Стоян Станков парцел”, землище на с. Извор, Община Бургас.   8/28.11.2023г. Дирекция „ЦАУ Зора“     ДО   Георги Василев Стаматов и Мирослав Георгиев Стаматов, заинтересовани собственици…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх. 94-01-26896/26/24.11.2023г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.41 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VII1466, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. " СИЛИСТРА" № 3 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.40 ПО КК НА ГР. БУРГАС,УПИ VIII1467, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС,…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Георгиев за изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ и РУП по плана на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“   ДО ГЕОРГИ БЕНЕВ ГЕОРГИЕВ УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ №80 КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IІ, кв.75 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече