Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.608.330 и сгради с идентификатор 07079.608.330.1, 07079.608.330.2, 07079.608.330.3, 07079.608.330.4, 07079.608.330.5 по КК гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХIV в кв.135б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КК на гр. Бургас. Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. Г. КАЗАКОВ – ДАСКАЛА №52 ГР. БУРГАС БОГДАН НИКОЛОВ БОГДАНОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.16, ВХ.2, ЕТ.7, АП.20 ГР. БУРГАС ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. БУРЕВЕСТНИК №2 ГР. БУРГАС ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ.…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1569 по КК на гр.Бургас / м.Мадика/

До Марийка Чанева Янева гр.Бургас, к.с.“Славейков“ бл.88, ет.2, ап.9   До Росица Апостолова Янева гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.135, вх.1, ет.4, ап.405   До Коста Димчев Кънев гр.Бургас, ж.к.Зорница, бл. 40, ет.15, ап.1   До Благородна Борисова Тодорова гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.71, ет.8, ап.43   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение…

Прочетете повече

Обявление за обнародвани в Държавен вестник бр.37 от 17 май 2022г. съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.37 от 17.05.2022г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №36-17/07.04.2022г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на действащата план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в: 1. „Приморски парк“, гр. Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до Дарина Атанасова Генева и Янчо Маринов Йорданов

ДО ДАРИНА АТАНАСОВА ГЕНЕВА ГР.БУРГАС ДО ЯНЧО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 871/30.03.2022г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КККР на гр.Бургас / местност Неравното, бивша местност (Кабата)/, землище на…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповедз, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КККР на гр.Бургас / местност Неравното, бивша местност (Кабата)/, землище на кв.Ветрен

ДО ДАРИНА АТАНАСОВА ГЕНЕВА ГР.БУРГАС   ДО ЯНЧО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ ГР.БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 871/30.03.2022г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КККР на гр.Бургас / местност Неравното, бивша местност…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ по КККР на гр.Бугас, находящи се в с.о. "Острица-1", землище на кв.Банево

ДО РАДИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ ГРАД БУРГАС ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ РАДИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА ГРАД ЯМБОЛ МИЛЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ ГРАД ЯМБОЛ ЖЕЛКА ДОБРЕВА КАЛИНОВА ГРАД ЕЛХОВО ДИНКА ТЕНЕВА РАДИЕВА СЕЛО СИМЕОНОВО КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГРАД БУРГАС ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.813 по КККР на гр.Бургас

ДО РАДИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ ГРАД БУРГАС ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГРАД ЯМБОЛ РАДИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА ГРАД ЯМБОЛ МИЛЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ ГРАД ЯМБОЛ ЖЕЛКА ДОБРЕВА КАЛИНОВА ГРАД ЕЛХОВО ДИНКА ТЕНЕВА РАДИЕВА СЕЛО СИМЕОНОВО КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГРАД БУРГАС ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА…

Прочетете повече