Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Веселин Райков във връзка с подадено заявление за изменение на плана на ПНИ в землище на кв.Банево

До:                                                                                        ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ                   …

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Стойнов за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

ДО ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №516/25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас, /землище на кв. Долно Езерово, гр.…

Прочетете повече

Съобщение до Ивайло Фанев за издадена Заповед с която е одобрено измененние на ПУП-ПРЗ, местност "Черня бряст", землище на гр.Бургас

ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ Ж.к.“Красно село“бл.208,вх.“Ж“,ет.11,ап.29 Гр.София /За ПИ с ид.07079.3.1303/                            Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/02.03.2021г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968, бивш…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на квартал Банево

ДО КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ - собственик на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-761 и УПИ ІХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по КККР на гр.Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици УПИ IV, КВ.43“В“ по плана на ж.к."Лазур"

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.444 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ IV, КВ.43“В“ ПО ПЛАНА НА ЖК „ЛАЗУР“, ГР. БУРГАС)                                               …

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.    …

Прочетете повече

Съобщение до Даниела Иванова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА  УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №16 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №724/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение до Славейка Иванова Дякова

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВЕЙКА ИВАНОВА ДЯКОВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД, С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ХП-3298, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3298 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС   ДО СЛАВЕЙКА…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед с която се разрешава изработването на специализиран ПУП-ПП за изграждане на специализирана лодкостоянка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №РД-02-15-32/15.03.2021г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството   На основание чл.112д, ал.5, във връзка с ал.1, ал.3 и ал.4, чл.111а, ал.1 и чл.112п, ал.1 от ЗМПВВППРБ, заместник-министъра на регионалното развитие и…

Прочетете повече