Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Обнародвано в ДВ съобщение за изготвен ПУП-ПП за трасе по искане на заинтересовани собственици

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.87 от 19.10.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на два броя кабели 20 kV, преминаващи през…

Прочетете повече

БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД налага на Аврам Емилиев Стефанов наказание "Обществено порицание"

БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД Приложение на РЕШЕНИЕ по описа на БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД, с което на Аврам Емилиев Стефанов е наложено наказание "Обществено порицание", за изпълнение. Присъда № 49 от 01.09.2021 г. по НОХД № 3030/2021 г. по описа на Районен съд - гр. Бургас ведно с мотиви. Срок на изпълнение 6 /шест/ месеца,…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2649/20.09.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Стоян Василев Русев ул. „Константин Величков“ №29, вх.Г, ет.6, ап.11 гр.Бургас Мария Евгениева Йонова ул. „Македония“ №103, ет.4 гр.Бургас Николай Радославов Миринчев ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Златина Георгиева Миринчева ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за отказ от разрешение и разрешения за за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от АПК, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Донка Георгиева Атанасова, Недялка Атанасова Василева, Васил Жеков Василев, Димитрина Йорданова Мирчева, Мануш Стоянов Илчев, Таня Василева Жекова, Николинка Недялкова Пенчева, Жеко Василев Василев, Васил Иванов Мирчев, Йорданка Иванова Мирче

СЪОБЩЕНИЕ до Донка Георгиева Атанасова, Недялка Атанасова Василева, Васил Жеков Василев, Димитрина Йорданова Мирчева, Мануш Стоянов Илчев, Таня Василева Жекова, Николинка Недялкова Пенчева, Жеко Василев Василев, Васил Иванов Мирчев, Йорданка Иванова Мирчева, Иван Иванов Иванов и Василиос Радев Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Галина Григорева

СЪОБЩЕНИЕ до Галина Григорева Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Галина Григорева, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл.…

Прочетете повече