Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Уведомление до собствениците на сградата на ул."Граф Игнатиев", 5, 7-11; ул"Успенска" 1-3; , ул."Гео Милев"2,4,6

Изх.№94-С-1088/27.01.09г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТАНА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №5ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7-11 ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."УСПЕНСКА" №1-3ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №2ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №4ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №6ГР.БУРГАС Уведомяваме, че е изготвен проект…

Прочетете повече

Съобщение на Местната комисия по жилищноспестовни влогове

"Местната комисия по жилищноспестовни влогове обявява, че съгласно измененията на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, притежателите на такива могат да ги прехвърлят на роднини по права и съребрена линия до втора степен, както и да подадат документи в Местната комисия за включване в проектосписък на…

Прочетете повече

Обявление

На основание чл. 40, ал.2, т.З, предложение второ и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с необходимостта от придобиване право на собственост върху имот 009086, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 99015, Община Бургас, отдел 235-6 (част), 236-1 (част) за изграждане на обекти за комплексно…

Прочетете повече

Община Бургас обявява конкурс за идейна концепция на списание "Море"

Община Бургас обявява конкурс за идейна концепция на списание за литература, изкуство и култура "МОРЕ"   Списанието трябва да бъде  печатното "лице" на бургаската културна традиция, да е богато илюстрирано издание, с текстове - литературни и публицистични, литературно-критически, краеведски, образователни и други,  да е интересен и полезен източник на информация…

Прочетете повече

Съобщение - проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване...

Община Бургас на основание чл.128 ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че изготвения проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване в регулационните граници на имоти в землището на кв.Крайморие е коригиран съгласно решение на ЕСУТ при Община Бургас, взето с протокол…

Прочетете повече

Съобщение Община Бургас - ТД "Освобождение"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОКЕРАНА СЪБЕВА КОВАЧЕВАУЛ."ХАН КРУМ"№ 45ГР. БУРГАС/собственик на имот.27,мас.130местност"Хаджитарла"/ Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП - ПРЗ за имот 29, масив 130 по плана на местност "Хаджитарла", землище на кв."Лозово", във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди а именно - складова база…

Прочетете повече

Съобщение Община Бургас - ТД "Освобождение"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"ДОВИДА СЪБЕВА ДИМИТРОВАУЛ."ПАТРИАХ ЕВТИМИЙ" № 86ГР. БУРГАС/собственик на имот 4,мас.13О местност"Хаджитарла"/ Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП - ПРЗ за имот 29, масив 130 по плана на местност "Хаджитарла", землище на кв."Лозово", във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди а именно -…

Прочетете повече

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №79/14.01.2009 год. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, на паркинга пред бл.40 в к-с "Славейков” показват, че същото е собственост на Йосиф Гичев Марков,…

Прочетете повече