Обяви и съобщения

Одобрен е Комплесният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части…

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за одобрен Комплексният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части: Проект за ПУП - ПУР за улица от о.т.В1 до о.т. В9 - обслужваща улица между масив 80 и масив 81 - землище Бургас до ул. Транспортна - одобрен…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ,…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С З А П О В Е Д № 3328/02.12.2008 г. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Хелиос – Метал Център” ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова дейност за метали и изработка на арматурни заготовки” с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Бурстрой" ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на административна сграда, складова база и фотоволтаична електроценрала” с…

Прочетете повече

Съобщение до бившите собственици на имоти в района на Товарна гара в ПЗ "Север"

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   Община Бургас уведомява собствениците на засегнати имоти от отчуждителна процедура открита със заповеди на Кмета на Община Бургас №№2958/03.11.2008 год., 2959/03.11.2008 год., 2952/03.11.2008 год., 3028/07.11.2008 год.,…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "П. Евтимий" срещу N 4 показват, че същото е собственост на Йордан Дичев Неделчев, с…

Прочетете повече