Обяви и съобщения

Уведомление за прекратяване на наемно правоотношение

  СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.61, ал.3 от АПК ОП „Общински имоти" при Община Бургас уведомява Сдружение „Център за устойчиво развитие Компас" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Александър Велики" №14, ет.2, представлявано от председателя на УС Емануил Арнаудов, че със Заповед №2851/21.10.2008г. на Кмета на Община…

Прочетете повече

Автобусите, обслужващи м.с. Върли бряг, ще се движат по ново разписание

СЪОБЩЕНИЕ   Считано от 23.10.2008 г., автобусната линия, обслужваща м.с. Върли бряг, ще се движи с часове на тръгване от М.Рудник :        * в делнични дни: 6,30; 7,30; 12,00; 13,30; 17,30; 19,30;        * в празнични дни: 7,30; 8,30; 13,30; 17,30; 18,30.

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения, за финансиране по Проект „Красива България”:     Основен ремонт на покрив, фасада…

Прочетете повече

Обществен достъп до Заявление за издаване на Комплексно разрешително на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

  ОБЩИНА БУРГАС   съобщава, че на основание Закона за опазване на околната среда е открит обществен достъп до Заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 31.10.2008 г. до 29.11.2008 г.…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на ученически столове и павилиони

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична…

Прочетете повече

Вашето мнение е важно по Проект на "Наредба за Общинския дълг"

Община Бургас Призоваваме гражданите на град Бургас за  коментар по   Проект на "Наредба за Общинския дълг" във форума на Община Бургас    тук Проекта можете да разгледате в раздел Административни актове/Проекти на наредби или  тук

Прочетете повече

Заявление за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на „АНДЕЗИТ” ООД, град Бургас

На основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване на околната среда   Община Бургас   ОБЯВЯВА       открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на «АНДЕЗИТ» ООД, гр. Бургас с оператор «АНДЕЗИТ» ООД. Документите са на разположение на обществеността в продължение на…

Прочетете повече

Спирки "ВХТИ" и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места

Община Бургас Съобщение   Във връзка с приключването на строителните работи по обект "Реконструкция на водопровод" на ул."Проф. Якимов", от 18.10.2008 г. автобусни спирки "ВХТИ"  и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места.

Прочетете повече