Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици по плана на ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, ул."Г.С.Раковски" №5

Изх. №94-01-39639/28.03.2024г.               ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В:   ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.257 ПО КК НА ГР. БУРГАС, VIII-238,243, КВ. 153 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №5   ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.255 ПО КК НА ГР. БУРГАС, IХ-253, КВ. 153 ПЛАНА…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение…

Прочетете повече

Съобщение до Елина Трифонова Димитрова

ДО ЕЛИНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ВЪСТАНИЧЕСКА № 51   На основание чл. 18А от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ са издадени Заповед № 2593/15.08.2023г. на зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ и Заповед № 2818/05.09.2023г. на зам.-кмет на Община…

Прочетете повече

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 и бр.25 за ПУП-ПУР

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 от 20.03.2024г. проект за ПУП-ПУР   - Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ д заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПУР в обхват на регулационния план на зона „А“ и зона „Д“ по плана на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 35 /27.02.2024г.

До  Марийка Гроздева Тодорова Ж.к. Изгрев бл.72 вх.3 ет.6 ап.58 Гр.бургас   Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 35  от 27.02.2024г. за СТРОЕЖ: : Уличен водопровод ПЕВПф90 PE100 PN10 с дължина 43,00м  до  УПИ XIX-27 в кв. 3 по плана на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас

Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас                ДО Нанка Георгиева Андонова, собственик на ПИ с идентификатор 21141.501.182 по КК на с.Димчево, кв.17, УПИ XXIII Изх.…

Прочетете повече