Обяви и съобщения

Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024 г.

Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас  за  одобряване изменение на   ПУП- ПР за УПИ  IV-69, V-70 и VI-71 в кв.6 по плана на с.Димчево, Община  Бургас.                 ДО Вълчо Илиев Димитров, собственик в…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“, землище гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО „ТОДОРОВА КОНСУЛТ“ ЕООД ГР.БУРГАС, Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.420, ВХ.4, ЕТ.5, АП.66   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“,…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на те

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на територията на Община Бургас“  На основание чл.19, ал.3, т.7…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба моторни

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по  събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба  моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на Община Бургас“  На основание чл.19,…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Затваря се за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Хаджи Димитър и ул. Пиротска на дата 20.03.2024

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Цар Симеон I, ще се затвори за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Хаджи Димитър и ул. Пиротска на дата 20.03.2024 от 08:30 часа до 16:30…

Прочетете повече

Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП

    На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас                                  ОБЯВЯВА обществен достъп за изразяване на становища по  Задание…

Прочетете повече

Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища“

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас ОБЯВЯВА обществен достъп за изразяване на становища по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на  "Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас,…

Прочетете повече

Затворен е за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Хаджи Димитър

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Цар Симеон I, ще се затвори за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Хаджи Димитър на дата 19.03.2024 от 08:30 часа до…

Прочетете повече