Обяви и съобщения

Съобщение до Атанаска Дакошева и Мария Христова за изготвен проект на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Г", ж.р."Меден рудник"

ОБЩИНА БУРГАС   ДО АТАНАСКА ХРИСТОВА ДАКОШЕВА ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЕВСКИ ЗОНА Г  № 4 ВХ.В ЕТ.5 АП.76 ДО МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР.БУРГАС, УЛ.ПРОБУДА № 75   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-1380 в кв.112 по плана на зона“Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до Владимир Вакрилов за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ До        Владимир Янков Вакрилов – синдик на „ГМ-СТРОЙ“ ООД, ЕИК 102928073 (собственик на ПИ с идентификатор 07079.653.218 по КК на гр. Бургас) с адрес: гр. София, ул. „Михаил  Буботинов“, бл.31, вх. “Б“, ап.30                                                      Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от…

Прочетете повече

Д.И. е осъден на "Обществено порицание" - приложен протокол от заседанието

РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС Приложение на протокола за одобряване на споразумение по описа на Райнен съд - Бургас, с което на Д.И. е наложено наказание "Обществено порицание", за изпълнение. Добавен файл: Протокол на 23 април 2024г. Срок на изпълнение: 1 месец до 23 май 2023г. включително. Изтрит файл: Протокол на…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-7289, УПИ IV-7291, УПИ V-202, УПИ и УПИ X-7299 в кв.49 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, на ПИ с идентификатори 07079.614.198, 07079.614.201, 07079.614.202 и 07...

ОБЩИНА БУРГАС - ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ" Изх.№ 70-00-1772/25/22.04.2024г.               СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ III-7289,  УПИ IV-7291, УПИ V-202, УПИ и УПИ X-7299 в кв.49 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, на ПИ с идентификатори  07079.614.198, 07079.614.201, 07079.614.202 и 07079.614.199…

Прочетете повече

Съобщение до неизвестен извършител

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ          Относно: Писмо  с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. на Община Бургас   Във връзка с получено в Община Бургас, писмо с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. от Главен Директор на Главна Дирекция „Строителен Контрол“ при ДНСК с приложено копие на сигнал, относно състоянието на сграда, находяща се в поземлен имот…

Прочетете повече

Съобщение до Кета Иванова, Мариана Виденлиева, Калудка Маврова, Снежа Минчева, Ренета Александрова и Донка Барусова за одобрена оценка на идеални части от поземлен имот по ПНИ на с.о. "Острица 1"

КЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА- УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №1, ВХ.3, ЕТ.3, ГР. БУРГАС МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА - КВ. ЧАЙКА № 41, ЕТ.2, АП.2, ГР. БУРГАС КАЛУДКА ПАНАЙОТОВА МАВРОВА - УЛ. АНУШКА ДРАГИЕВА № 6, КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС СНЕЖА ИВАНОВА МИНЧЕВА - Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,  БЛ.92, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, ГР. БУРГАС РЕНЕТА ДОБРЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до Стоян Златанов Вакъфов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №72 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1050/02.04.2024г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Маньо Христов Иванов за одобрена оценка на ид. части от поземлен имот по плана на с.о."Острица - 1", землище кв. Банево, гр. Бургас

МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ЕТ.1, ГР. БУРГАС ВЕЛИСЛАВА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ет.1, ГР. БУРГАС ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ №16, ВХ.2, АП.8, ГР. БУРГАС     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 811/11.03.2024 г. на Кмета…

Прочетете повече