Обяви и съобщения

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 871 / 15.03.2024г, за одобрен РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Уведомяваме Ви, че със Заповед № 871 / 15.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен  РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж „Плътна ограда с височина 2,20м от прилежащия терен, разположена по част от двете странични регулационни линии и към дъно…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж № В-75 / 14.11.2022г. за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“, находящ се в УПИ XIV-69, кв.143 по…

Прочетете повече

Съобщение до Румен Пасков, Хачик Агопян и други

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО РУМЕН ЖИВКОВ ПАСКОВ УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  № 16, ЕТ.7, АП.705 ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ УЛ. „ГЕОРГИ ШАГУНОВ“ №17, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ХАЧИК АГОП АГОПЯН УЛ. „ГЕОРГИ БАЕВ“ № 25А, ЕТ.6, АП.15 ГР. БУРГАС…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3844 ПО КК НА ГР. БУРГАС

      ОБЩИНА БУРГАС   ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.5, АП.26 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ и съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”           СЪОБЩЕНИЕ До        Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж, адрес: гр. София, бул. ”Никола Йонков Вапцаров” №33, ет.5, ап.14 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр. Бургас, УПИ I-957, кв.128 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2…

Прочетете повече

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.28 от 02.04.2024г. проект за ПУП-ПП

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

До Елена Проданова, Карамфилка Грудова, Петко Грудов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ПРОДАНОВА  С АДРЕС: ГР. ПОМОРИЕ, КВ. СВОБОДА, БЛ. 11, ВХ. 2, ЕТ. 3, ДО КАРАМФИЛКА ХРИСТОВА ГРУДОВА – ИВАНОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, БЛ. 30, ЕТ. 2, АП. 4, ДО ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРУДОВ, ГР.…

Прочетете повече