Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №843/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.16, ал.1 и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.3.1221 по КК Бургас, находящ се в местност „Мадика“, землище на гр. Бургас. Уведомяваме Ви, че със Заповед №843/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани лица за обнародвано в ДВ за изработен проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасета на нови обсулжващи улици

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС     В Държавен вестник бр.23 от 14.03.2023г. е обнародвано:   - Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-План за улична регулация/ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови…

Прочетете повече

Съобщение до Златка Динкова за одобрен проект за ПУП-ПРЗ съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“ (бивша местност „Муската“), землище Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДО ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА ДИНКОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ. 41 ВХ.2 ЕТ.2 АП.5   Уведомяваме Ви, че със Заповед №526/17.02.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КК на гр. Бургас, в…

Прочетете повече

Съобщение до Златина Загорова, Тодор Загоров, Христо Султанов – собственици на ПИ с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр. Бургас, УПИ V-861, кв.60 по плана на кв. „Сарафово“,

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   Дo: Златина Стоянова Загорова, Тодор Янакиев Загоров, Христо Ганев Султанов – собственици на ПИ с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр. Бургас, УПИ V-861, кв.60 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Иван Славов Бижев за издадени заповеди, с които се възстановява правото на собственост

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН СЛАВОВ БИЖЕВ:   ТАНЯ МИНЧЕВА БИЖЕВА Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ“, БЛ. 19А, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 15 ГР. СОФИЯ     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомяваме, че са издадени Заповеди №4120/30.11.2022г., №4121/30.11.2022г. и №4122/30.11.2022г. на Кмета на Община Бургас, на основание §4к, ал.7 от…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ ИЛИ ВЕТЕРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл. 65 и 66 от Административнопроцесуалния кодекс се открива производство по утвърждаване на правила за насърчаване и подкрепа на дейности, свързани с културни проекти на клубове за пенсионери или ветерани на територията на община Бургас. Съображения за издаване на акта по чл. 66, ал. 2, предл. първо АПК:…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

Съобщение до МИЛКА ПЕТРОВА АРНАУДОВА, КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ, ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ, ДОРА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА-ХАЙНЕН, МАТЕЙКА ЕНЧЕВА КОЛЕВА, АНТОНИО ВЕЛИЧКОВ ТОМОВ, ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТАМАТОВ, ТОДОР ДИМИТРОВ СТАМАТОВ, ЯНКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА

ОБЩИНА БУРГАС ДО МИЛКА ПЕТРОВА АРНАУДОВА ГР.ПЛОВДИВ,, УЛ.“ГЕОРГИ ИЗМЕРЛИЕВ“№7, ЕТ.5, АП.19 КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ ГР.СОФИЯ, УЛ. „ЧАВДАР МУТАФОВ“№39, ВХ.2, ЕТ.7, АП.53 ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ ГР.БУРГАС, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“№24, ВХ.2, ЕТ.1, АП.2 ДОРА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА-ХАЙНЕН ГР.БУРГАС, Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.7, ВХ.1, ЕТ.5 МАТЕЙКА ЕНЧЕВА КОЛЕВА Р.БУРГАС, Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.7, ВХ.1, ЕТ.5 АНТОНИО…

Прочетете повече