Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж „Плътна ограда с височина 2,20м от прилежащия терен, разположена по част от двете странични регулационни линии и към дъно…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж № В-75 / 14.11.2022г. за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“, находящ се в УПИ XIV-69, кв.143 по…

Прочетете повече

Съобщение до Румен Пасков, Хачик Агопян и други

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО РУМЕН ЖИВКОВ ПАСКОВ УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  № 16, ЕТ.7, АП.705 ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ УЛ. „ГЕОРГИ ШАГУНОВ“ №17, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ХАЧИК АГОП АГОПЯН УЛ. „ГЕОРГИ БАЕВ“ № 25А, ЕТ.6, АП.15 ГР. БУРГАС…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3844 ПО КК НА ГР. БУРГАС

      ОБЩИНА БУРГАС   ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.5, АП.26 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ и съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”           СЪОБЩЕНИЕ До        Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж, адрес: гр. София, бул. ”Никола Йонков Вапцаров” №33, ет.5, ап.14 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр. Бургас, УПИ I-957, кв.128 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2…

Прочетете повече

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.28 от 02.04.2024г. проект за ПУП-ПП

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

До Елена Проданова, Карамфилка Грудова, Петко Грудов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ПРОДАНОВА  С АДРЕС: ГР. ПОМОРИЕ, КВ. СВОБОДА, БЛ. 11, ВХ. 2, ЕТ. 3, ДО КАРАМФИЛКА ХРИСТОВА ГРУДОВА – ИВАНОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, БЛ. 30, ЕТ. 2, АП. 4, ДО ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРУДОВ, ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до „АНГЕЛ ДИМИТРОВ 49“ ЕООД за издедено разрешение за строеж по КК на гр. Бургас, УПИ Х-372, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   До „АНГЕЛ ДИМИТРОВ 49“ ЕООД, ЕИК 206774079 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-372, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че…

Прочетете повече