Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носителите на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.820.1093 по КК на Бургас

ДО "КОМОДИТИ КОНСУЛТ" ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ УЛ. „САВА СИЛОВ“ № 83, ЕТ. 6, АП. 21 ГР. СТАРА ЗАГОРА,   ДО КИРИЛ ДИМИТРОВ ЛЕОНОВ УЛ. „ДЕНЬО ЧОКАНОВ“ № 6, ЕТ.5, АП.24, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ДО КАМЕЛИЯ ЯНКОВА ТОДОРОВА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №7, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ДО…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ - КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Р Е Г Л А М Е Н Т КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Р Е Г Л А М Е Н Т - КОНКУРС ЗА УЧЕБНА…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II и УПИ III в кв.118, по плана зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.331, 07079.653.332, 07079.653.334 и 07079.653.335 и 07079.653.336 по КККР на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №727/07.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №727/07.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 и чл.22 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен…

Прочетете повече

Съобщение за публикувани в ДВ съобщения до заинтересовани собственици по КК на гр.Бургас, в местност „До село“, землище на кв.Банево, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.21 от 07.03.2023г. са обнародвани: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №47-10/31.01.2023г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.994

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.994 ПО КК НА ГР.БУРГАС И „КОМЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.1053 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1054 ПО КК НА ГР. БУРГАС, КВ.74 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В…

Прочетете повече

Съобщение до г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс

Съобщение до г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 75, ет. 13, ап. 3   Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.75 ет.13,…

Прочетете повече