Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

ОП "Общински имоти" приема заявления за подаване на инвестиционни програма за участие за спортен обект: Стадион кв.Долно Езерово

В Община Бургас са депозирани заявления от СНЦ Футболен клуб „Нефтохимик – Бургас 1962” и СНЦ Футболен клуб „Черноморец 1919 - Бургас”, по реда на Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права”, чл. 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти -…

Прочетете повече

Съобщение за издадено Решение №1784/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТЪР БОЖИЛОВ ДИМИТРОВ БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №19, ЕТ.7, АП.14 ГР. БУРГАС ЯНИ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ДРАВА №26 ГР. БУРГАС ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.41А, ВХ.1, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

ДО Всички заинтересовани собственици     Уведомяваме Ви, че за УПИ XI-60 в кв.180, по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.305 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.434 по КККР на гр. Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е разработен проект за ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №18-„З”/16.06.2022г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.607.103.1.46 И 07079.607.103.1.47 ПО КККР, С ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МАГАЗИНИ В АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.103.1…

Прочетете повече

Съобщение до Иво Груев - Чешка Република относно искане за изменение на плана новобразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван имот /НПИ/, землище гр.Българово

ДО: ИВО ГАВРАИЛОВ ГРУЕВ ЧЕШКА РЕПУБЛИКА     УВАЖАЕМИ Г-Н ГРУЕВ, В Община Бургас е постъпило, заявление с вх. №94-01-5388/15.02.2022г. от Даниела Атанасова Карашева, наследник на Атанас Христов Карашев с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №143.174 в с.о. „Лозницата“,…

Прочетете повече

Съобщение до Цветан Христов Христов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ С АДРЕС: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 23 На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 1226/27.04.2022г. на зам.-кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулиран поземлен имот с пл.№009046…

Прочетете повече

Съобщение до Валентин Ненов Минев и Милчо Ненов Минев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВАЛЕНТИН НЕНОВ МИНЕВ Ж.К. „ДРУЖБА 2“ №323, ВХ. А, ЕТ.6, АП.18 ГР. СОФИЯ МИЛЧО НЕНОВ МИНЕВ Ж.К. „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ №6, ВХ. Б, ЕТ.3, АП.27 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1785/09.06.2022г. на Комисията…

Прочетете повече

Съобщение до Алекси Георгиев Петков и Баласка Стоянова петкова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС БАЛАСКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1782/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за…

Прочетете повече