Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ПУР

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.97 от 19.11.2021г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев - Йовилин Гошев Димитров и Иванка Петрова Димитрова

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ: ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР №25 ГР. КАРНОБАТ ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ №112 ГР. ЯМБОЛ ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. №69, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 52 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото на основание чл.26, ал.1…

Прочетете повече

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.722 ПО КК НА ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщения за заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Петър Янков Георгиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Калю Диков и Тонка Дикова - Любен Диков и Стоян Диков

ДО Н-ЦИТЕ НА КАЛЮ ДИНЕВ ДИКОВ И ТОНКА НИКОЛОВА ДИКОВА: ЛЮБЕН КОЛЕВ ДИКОВ БУЛ. ИСКЪР, №19, В.Б, ЕТ.4, АП.11 ГР. СВОГЕ   СТОЯН КОЛЕВ ДИКОВ УЛ. МАКЕДОНИЯ, №47, ЕТ.3, АП.7 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЮБЕН ДИКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯН ДИКОВ, С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155.1 И 07079.820.1155.2

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155.1 И 07079.820.1155.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС С АДРЕС: ГР.БУРГАС, УЛ. „ АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 107, ВХ.А И ВХ.В И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157.1 ПО КК…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Плувен клуб „Бриз", по реда на Раздел III, чл, 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект: „Плувен басейн в сградата на Младежки културен…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3336/12.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: основание чл.150 от ЗУТ, във връзка чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава да…

Прочетете повече