Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет аутистичен

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 3701/26.10.2023 г. на кмета на Община Бургас ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: За избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет…

Прочетете повече

Съобщене до "ЛОТОС ТРЕЙДИНГ"ООД, гр.Варна за издадена Заповед за одобвянае на ПУП-ПРЗ за землище кв.Долно Езерово, бивша местност "Герен Бунар"

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“     ДО „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ“ ООД УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ“ №1, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.37 РАЙОН ПРИМОРСКИ ГР. ВАРНА ПК9010   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2505/04.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в пи с идентификатор 07079.615.89 по КК на гр. Бургас, УПИ I-82,83, кв. 145 плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №48

Изх.№94-01-18464/14/30.10.2023г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.89 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ I-82,83, КВ. 145 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №48   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3190/27.09.2023г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен…

Прочетете повече

Съобщение до Борислав Чардаков, Жечо Жеков, Александър Кубайси, Станимир Георгиев, Румяна Георгиева, Янислав Кръстев, Диана Бакалска, Софийка Атанасова, Янка Демирева, Станислав Вълчев и Радослава Райкова за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по план

ОБЩИНА БУРГАС   ДО БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАРДАКОВ ГР.БУРГАС, УЛ.КАВАЛА № 10 ВХ.2 ЕТ.3 АП.10   ЖЕЧО АНДОНОВ ЖЕКОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР № 2 ЕТ.7 АП.31   АЛЕКСАНДЪР ЗУЕЛФИКАР КУБАЙСИ ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ № 14 ЕТ.1 АП.1   СТАНИМИР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ № 43 ВХ.1 ЕТ.5   РУМЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР.БУРГАС,…

Прочетете повече

Одобрен е план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него на с.о. „Сухото дере“

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“, бр. 89 от 24.10.2023 г., е обнародвана Заповед № РД-09-39 от 28.09.2023г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 22.02.2023 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВАКЛИН АТАНАСОВ СТОЙНОВСКИ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ №18, ЕТ.16 ГР. БУРГАС СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАНЕНОВ УПРАВИТЕЛ НА "ДАС КАПИТАЛ ИМО 1" ЕАД УЛ. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 2, БЛ. БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

На 28 октомври, събота, от 17 до 22 часа ще бъде затворена за автомобили част от ул. „Елин Пелин“

На 28 октомври, събота, от 17 до 22 часа ще бъде затворена за автомобили ул. „Елин Пелин“ в к-с „Възраждане“, в участъка от „Цар Калоян“ до „Цар Асен Първи“. Това е по искане на хората с адресна регистрация на същата улица, които за поредна година ще се съберат пред домовете…

Прочетете повече