Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ, находящ се в с.о."Острица 1", кв.Банево, с който се предвижда ново свободно застрояване

ДО СТОЯНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА     Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.1041 по КККР на гр.Бургас, находящ се в с.о.„Острица 1“, землище на кв.Банево, гр.Бургас, с който се предвижда ново свободно основно застрояване, разположено на нормативни отстояния от имотните граници на съседни имоти,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ гр.Бургас

94-01-16488/6/05.01.2022г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ ХV-931, кв.136 по плана на ЦГЧ , гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.60, 07079.608.61, 07079.608.65 по КК на гр. Бургас.   Уведомяваме Ви, че е изготвена заповед № 3139/27.10.2021г. за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/…

Прочетете повече

Съобщение до Танка Атанасова Савова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТАНКА АТАНАСОВА САВОВА КВ. „КРАЙМОРИЕ“, УЛ. ХР. АРНАУДОВ №7 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3576/07.12.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до Йордан Николаев Нейков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЙОРДАН НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ №64А, ВХ.2, ЕТ.3, АП.7 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3575/07.12.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас

ДЕНКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА, УЛ. ШИПКА №39, ГР. АХЕЛОЙ, ОБЩ. ПОМОРИЕ   НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, УЛ. ШИПКА №37, ГР. АХЕЛОЙ, ОБЩ. ПОМОРИЕ   ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. ВИТОША 49, ГР. КАРНОБАТ   ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, С. ПИРНЕ, ОБЩ. АЙТОС   ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ, Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ 112, ГР. ЯМБОЛ   БОРИСЛАВА…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.110 от 24.12.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №3752/23.12.2021 г. С Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет – Бургас е одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в предвидено разширение…

Прочетете повече