Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до собственици на ПИ с идентификатор 07079.614.19 по КК на гр. Бургас, УПИ ХVIII-5748, кв.36 по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   Дo: Анна Любомирова Кожухарова, Богомил Гочев Новаков, Гочо Господинов Новаков, Кера Димитрова Тончева, Антоанета Сашова Тодорова, Светослав Йорданов Пиперов, Соня Стоянова Георгиева, Теменуга Стоянова Рачева, Димитринка Василева Дружанова – собственици на ПИ с идентификатор 07079.614.19 по КК на гр. Бургас, УПИ ХVIII-5748, кв.36 по…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на вещни права на имота на ул."Демокрация" 100

№ 94-01-37930/8/01.03.2023г. .   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №100 УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. А УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Б УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. В УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Г УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Д УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Е УЛ.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.325 ПО КК БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.325 ПО КК БУРГАС Публикувано на : сряда 01 март 2023 год. Валидно : сряда 15 март 2023 год. ОБЩИНА БУРГАС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани лица-собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината за стопанската 2023/24г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че на основание Решение на Общински съвет-Бургас от заседание, проведено на 28.02.2023г.,…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас за обнародвано в държавен вестник съобщение за изроботен проект ПУП-ПП за местност "Оникилика"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.19 от 28.02.2023г. е обнародвано: - Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Маринов Георгиев и "ТОАН ИНВЕСТ" ООД за одобрен проект за изменение по плана на зона "Д" ж.р."Меден Рудник"

ОБЩИНА БУРГАС     ДО ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС, УЛ. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН №40, ЕТ.1, АП.2   „ТОАН ИНВЕСТ“ ООД ГР.БУРГАС, УЛ.ЦАР САМУИЛ“№55, ЕТ.4     Уведомяваме Ви, че със Заповед №191/18.01.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ Ⅰ-28,20,21, кв.143, по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.192 по КККР Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №553/22.02.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече