Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Васил Цанев и Маргарит Цанев

ДО ВИЧКО ИВАНОВ ЦАНЕВ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №27 ЕТ. 2 ГР. СОФИЯ   МАРГАРИТ ИВАНОВ ЦАНЕВ УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №17А ГР. БУРГАС     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявления с вх. №70-00-8425/9/20.05.2020г. от Христина…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересувани собственици за изработен ПУП-ПП

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.95 от 16.11.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение,…

Прочетете повече

Съобщение до „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”   СЪОБЩЕНИЕ ДО „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД, ЕИК 147024075 СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3489 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ ХХVI-3489, КВ.4 ПО ПУП-ПУР НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ЖК „ИЗГРЕВ“ ГР. БУРГАС)   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви…

Прочетете повече

Съобщение до СЕНСМИ ООД, АП ЕС ЕООД и ЖИТ ИСТЕЙТС ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   ДО СЕНСМИ ООД ГР. БУРГАС, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№16, ЕТ.З АП ЕС ЕООД ГР. НЕСЕБЪР, П.КОД 8230,УЛ. „ХАН КРУМ" 45 ЖИТ ИСТЕЙТС ЕООД ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 42, ЕТ. 2   Уведомяваме Ви, че с Решение №3220/03.11.2021г. Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Ш-2632 В С.О.„БИЗНЕС-ПАРК БУРГАС 1“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2632 ПО КК НА ГР.БУРГАС.   ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 64, ЕТ.3 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 10:00 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, отреден – „за озеленяване“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас. Във…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 09:30 часа, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 12/Смф, 13/Смф и 02573/13. Във връзка с пандемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе онлайн. За…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за поправка на допусната на явна фактическа грешка в свое Решение

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.94 от 12.11.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №25-14/28.09.2021г. на Общински съвет Бургас за поправка на допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г.…

Прочетете повече