Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ №71, ЕТ.4, АП.13, ГР. БУРГАС; ВАСКО ДИМИТРОВ ТРОНКОВ - УЛ. ПОЛК. Н. БАКЛАНОВ №25, ВХ. В, ЕТ.5, АП.47, ГР. ЯМБОЛ; РАДКА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №49, ВХ.2, ЕТ.1, АП.2, ГР. БУРГАС; ЙОРДАН…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разершение за строеж №165/08.10.2021г.: „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на квартал "Меден рудник", град Бургас

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №165/08.10.2021г. за СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА НА КВАРТАЛ“„МЕДЕН РУДНИК”, град БУРГАС ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. „МЕДЕН РУДНИК”, ГР. БУРГАС ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ.…

Прочетете повече

Няма регистрирани превишения в нормите на замърсеност на въздуха

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода 04 – 10 октомври не са регистрирани превишения на средночасовите и на средноденонощните норми на контролираните замърсители. На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за удобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот в землище "Меден Рудник", гр.Бургас

ДО Всички заинтересовани собственици     Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2369/24.08.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 07079.8.855 по КК на гр.Бургас (бивш имот пл.№909, бивша…

Прочетете повече

Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет. 6

Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ ДО Г-Н ШАОФУ ВАНГ БЛ.140, ВХ.1, ЕТ.6, АП.31 Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГР. БУРГАС Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к.…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на проекти ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2853/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.110, ал.1, във връзка с чл.17, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.931 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.931 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2854/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.110,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2853/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.110,…

Прочетете повече