Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО „НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД ГР. БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО „НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД ГР. БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА №20   ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА УЛ. „ДРАМА“ №11, ЕТ.6, АП.14 ГР. БУРГАС  На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №473/19.02.2021г. на Зам. – Кмет…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник одобрени ПУП-ПУР

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.23 от 19.03.2021г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №19-12/26.01.2021г. на Общински съвет Бургас са одобрени: -Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ УПИ I в кв.4 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатори

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   Изх.№ 94-01-3369/20/17.03.2021г.             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ УПИ I в кв.4 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.271, 07079.616.20, 07079.616.21, 07079.616.22 по КК на гр.Бургас  …

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   Изх.№ 94-01-22369/5/19.03.2021г.             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230  по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви,…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Иванов Шевкенов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО АТАНАС ИВАНОВ ШЕВКЕНОВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.2, ВХ.3, ЕТ.1, АП.2 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №474/19.02.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

              Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа,…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Каля Петрова: Марийка Атанасова за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

До НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА:                                         МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №5, ЕТ.2                                                           ГР. БУРГАС   С настоящото на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: „Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за…

Прочетете повече