Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до "ЕКО КЛИМА 11"ЕООД и ЕКОПОЛЮС ООД за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС       ДО „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ №20, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ДО ЕКОПОЛЮС ООД УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 101, ЕТ. 1, АП. 1 ГР. БУРГАС     Уведомяваме Ви, че със Заповед №4446/23.12.2022г., Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас e одобрен…

Прочетете повече

Съобщения за образувани административни производства по чл.996 от Закона за гражданска регистрация

      СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Деяна Стоянова Динева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал.…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.30 ПО КК НА ГР. БУРГАС УПИ VII-333, КВ. 159, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „САМУИЛ“ №17

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.30 ПО КК НА ГР. БУРГАС УПИ VII-333, КВ. 159, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „САМУИЛ“ №17 №94-01-7867/4/05.05.2023г. Дирекция „ЦАУ „Приморие”     Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.3 от ЗУТ…

Прочетете повече

Съобщения за образувани административни производства по чл.996 от Закона за гражданска регистрация

СЪОБЩЕНИЕ до Димитринка Станкова Янкова Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Димитринка Станкова Янкова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за…

Прочетете повече

Съобщение за проект за ПУП - ПЗ на с. Извор, местност “Стоян Станков парцел”

ДО Стоянка Георгиева Караджова, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 32367.21.2 по КККР на с. Извор, местност ”Стоян Станков парцел”, землище на с. Извор, Община Бургас Георги Василев Стаматов, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 32367.21.2 по КККР на с. Извор, местност ”Стоян Станков парцел”, землище на с. Извор, Община…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПЗ по ПНИ на с.о."Сухото дере", землище с.Изворище

ДО НЕВЕН ТОНЧЕВ ДОНЧЕВ ДОРА ИВАНОВА ХРИСТОВА БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ХРИСТОВ ИСКРА АТАНАСОВА ХРИСТОВА ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЧАПКЪНОВА ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ СТОЙКА ГРОЗЕВА СЛАВОВА РОЗА РАДЕВА ТАНЕВА МАРИЯНА БОРИСОВА ГЮЗЕЛЕВА РАДОСТИНА БОРИСОВА ПАЛОВА Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1186/21.04.2023 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас…

Прочетете повече

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 24/ 03.05.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI и УПИ I в кв.26 по плана на с.Брястовец

ДО ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА ГР.БУРГАС, УЛ. „ОБОРИЩЕ“№95, ВХ.2, ЕТ.11, АП.4 ВИЧО ЗДРАВКОВ ДУГАНОВ ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“№723, ВХ.А, ЕТ.8, АП.52 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ДУГАНОВ ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“№723, ВХ.А, ЕТ.8, АП.52 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI и УПИ I в кв.26 по плана на с.Брястовец,…

Прочетете повече