Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщения за заличаване на съществуващите административни адреси като жилищни

СЪОБЩЕНИЕ до Сула Стоянова Чакърова Община Бургас, във връзка с писмо с рег. № Z-370/01.12.2023 г. на Дирекция „ЦАУ Зора“ и Заповед № 4282 от 22.12.2023 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на съществуващите административни адреси като жилищни: гр. Бургас, кв. „Работнически жилища“ бл. 13 и бл. 19,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №5-7/19.12.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас   С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-109 в кв.14 по плана на…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №139/15.01.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.5 от 16.01.2024г. е обнародван съобщение за изработен проект зя ПУП -ПП

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС     В Държавен вестник бр.5 от 16.01.2024г. е обнародвано:   - Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата…

Прочетете повече

Съобщение до Дора Йовчева-Елефтеридис и Григор Елефтередис за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ До 1. Дора Димитрова Йовчева-Елефтеридис, адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ №19 2. Григор Хараламбос Елефтеридис, адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ №19 всички в качеството на собственици на ПИ с идентификатор 07079.602.12 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-12, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр.…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ УПРАВИТЕЛ НА "СОФИЯ-ИМОТ-ПРОЕКТ" БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 12-16, АП. 11 ГР. СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №4265/22.12.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение…

Прочетете повече