Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Стоян Панчелиев за съставено Уведомление №ЕД-2869/5/17.11.2023 г.

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Стоян Иванов Панчелиев с адрес: гр. Ловеч, ул. „Марко Крачунов“ №4, за съставено Уведомление №ЕД-2869/5/17.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство на Гараж №11 – двоен в жилище“, представляващ самостоятелен обект с…

Прочетете повече

Съобщение до Таня Павлович, Нинко Павлович и Лиляна Николчовска за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Таня Милутинова Павлович с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №38, бл.45, ап.47, Нинко Димитрие Павлович с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. „Илинден“, бл.146, вх. Д, ет.6, ап.109 и Лиляна…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 3/ 23.01.2024 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

Съобщение за извършване на резитба на ул.Оборище

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Оборище, ще се затвори за движение участъкът по ул. Оборище между ул. Генерал Гурко и ул. Иван Богоров на дата 22.01.2024 от 08:30 часа до 16:30 часа

Прочетете повече

ВАЖНО! – ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“

Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване по Процедурата е 23.02.2024 г., в деловодството на Общината. Повече информация относно условията за кандидатстване можете да получите от Енергийния офис в Културен дом НХК.      

Прочетете повече

Съобщения за заличаване на съществуващите административни адреси като жилищни

СЪОБЩЕНИЕ до Сула Стоянова Чакърова Община Бургас, във връзка с писмо с рег. № Z-370/01.12.2023 г. на Дирекция „ЦАУ Зора“ и Заповед № 4282 от 22.12.2023 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на съществуващите административни адреси като жилищни: гр. Бургас, кв. „Работнически жилища“ бл. 13 и бл. 19,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №5-7/19.12.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас   С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-109 в кв.14 по плана на…

Прочетете повече