Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до наследниците на Иван Ганев Станев: Николинка Николова, Златка Иванова, Иванка Иванова, Румен Иванов, Ана Ди-Джакомо, Теменуга Гьобел, Мария Костадинова, Атанас Бъркачев, Мария Урумова, Диана Бъркачева-Йорданова, Димитър Дандулов, Антон Дандул

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН ГАНЕВ СТАНЕВ:   НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА УЛ.“СРЕДНА ГОРА“№4 ОБЛ. ПЛОВДИВ, ГР. ХИСАРЯ   ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА КВ. БАНЕВО, УЛ.“ДИМЧО КАРАГЬОЗОВ“ №2 ГР. БУРГАС   ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ. №25, ВХ.1, ЕТ.8, АП.23 ГР. БУРГАС   РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ УЛ.“МАКЕДОНИЯ“ №75 ГР. БУРГАС   АНА СТОЯНОВА…

Прочетете повече

Съобщение до Йорданка Стаматова Авджиева и Иван Ангелов Иванов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЙОРДАНКА СТАМАТОВА АВДЖИЕВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 54, ВХ. 2, ЕТ.3, АП. 9 И ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ С АДРЕС: ГР. БУРГАС, КВ. САРАФОВО, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 26 На основание чл.61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИТРА ТОДОРОВА КОЛЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, БЛ. 39, ВХ. 3, ЕТ. 6; КАЛИН ДИМИТРОВ МОСКОВ С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „КАНАРЧЕ“, БЛ. 6, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 12; ДО МАРИО ДИМИТРОВ МОСКОВ, С АДРЕС: ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Стефанов Желязков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИ СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ, С АДРЕС: ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 33 На основание чл.61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 1952/14.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-120 и IV-119 в кв.148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   Изх.№91-00-70/14/10.11.2021г. СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-120 и IV-119 в кв.148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.615.141 и 07079.615.142 по КК на гр. Бургас   Долуподписаните, удостоверяваме, че сме запознати с издадени…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2675/20.09.2021 г.

Съобщение за издадена Заповед №2675/20.09.2021г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-232, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.232 по КККР на с.Извор, Община Бургас. Изх. № 94-01-11370/11/09.11.2021г. Дирекция „ЦАУ Зора“ Публикувано на: 09.11.2021…

Прочетете повече

Съобщение до Недялка Благоева Стоянова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НЕДЯЛКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА УЛ. „ОТДИХ“ №4 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2965/11.10.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят за собствениците на…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Иванка Цонева - Аргир Цонев и Иван Аргиров за възстановяване правото на собственост

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАНКА АРГИРОВА ЦОНЕВА: АРГИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 55, ВХ. 2, ЕТ. 7, АП. 13 ГР. БУРГАС ИВАН ДИМИТРОВ АРГИРОВ УЛ. СТРАНДЖА № 13 ГР. ПРИМОРСКО     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпила молба с вх.№ №94-01-6159/19.02.2021г., от Николинка Димитрова Иванова, наследник на…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС                 О Б Я В Л Е Н И Е                   На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в…

Прочетете повече