Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №2509/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал. от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-5010439, кв.40 по плана на с.Маринка, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КК на с.Маринка Уведомяваме Ви, че със Заповед №2509/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

Съобщение за издадени Заповед №2537/07.08.2023г. и Заповед №2538/07.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Лалка Василева Атанасова гр. Бургас, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 29 До Яни Димитров Атанасов гр. Бургас, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 29 До Васил Димитров Атанасов гр. Бургас, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 29 До Иван Петров Джаръков гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ бл.16, вх.2, ет.1 До Неделчо Петров…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №1829/12.06.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДО „ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ №70, ЕТ.1, АП.3 ДОНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ГР. БУРГАС, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №16 ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИЗГРЕВ, УЛ. „МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН“ №40, ВХ.А ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ ГР. БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.15, ВХ.6, ЕТ.5, АП.15 ПЕТЪР…

Прочетете повече

Община Бургас съобщава заповед №2248/11.07.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Община Бургас съобщава на Рени Иванова Радева, че на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е издадена заповед №2248/11.07.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на строеж: „Допълнителен вход от вътрешен двор към избени помещения на жилищна сграда, прилежащи към апартамент с идентификатор 07079.613.130.1.2…

Прочетете повече

Съобщение за издадени Заповед №2046/28.06.2023г. и Заповед №2047/28.06.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Маргрета Вили Попова-Топалова гр.София, район Младост, ул.182-ра, (кв.Мал.Долина) № 20 До Мария Христова Владимирова гр.Видин, ул.Железничарска № 22, вх.Б, ет.1, ап.11   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2046/28.06.2023г. на Заместник-кмет СИРР на Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-13 и УПИ II-13 в кв.64…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ одобрено изменение в кв.16 по плана на кв. Крайморие

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.67 от 04.08.2023г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №54-9/25.07.2023г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за улична…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №111/03.07.2023 г. за обект: „Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на БКТП „9Е“

До 1.Кирил Йорданов Трифонов, адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ №60, 2.Нина Максимова Харизанова, адрес: гр. Бургас, жк „Меден Рудник“, бл.533, вх.2, ет.5, ап.506, 3.Зафирка Стоянова Атанасова, адрес: гр. Бургас, жк „Меден Рудник“, бл.424, ет.5, ап.5, 4.Мирослав Ангелов Илчев, адрес: гр. София, жк „Студентски град“, бл.38, ет.5, ап.56, 5.Ана Димова…

Прочетете повече