Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

~~Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: „Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда…

Прочетете повече

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021 г.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Веселин Николов Райков, управител на „РАЙКОВИ“ ООД, адрес на управление: гр. Бургас кв. Сарафово ул. „Комсомолска“ №7, за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Бюст-паметник на Петко Задгорски /художник/ в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №741/17.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6,…

Прочетете повече

Съобщение за издаване на разрешения за ПУП-ПРЗ по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №741/17.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас относно пазарната цена на еднократно обезщетение за сервитута на обект: „Външен водопровод до УПИ I-18, масив 42, местност „Яката“, кв. „Рудник“,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЕЛКА БЛАГОЕВА БЕЛИЛСКА УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   БАГОЙ СТОЯНОВ БЕЛИЛСКИ УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   АННА СТОЯНОВА БЕЛИЛСКА УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛИЛСКИ…

Прочетете повече

СЪобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДО БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА     ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24 ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА     ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ      ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА       …

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник одобрение на прект за изменение на ОУП на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.24 от 23.03.2021г. е обнародвано:   -Решение №20-29/23.02.2021г. и 24.02.2021г. на Общински съвет Бургас за одобряване на проект за изменение на ОУП на…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Василев Тенев

ДО ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДЕС: Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /СРЕДЕН/, ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕНЕВ,               Съгласно чл. 18а, ал. 10 във вр. с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че на…

Прочетете повече