Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до "ЙОРДАНОВА 73" ЕООД

ДО "ЙОРДАНОВА 73" ЕООД РАДКА ЙОРДАНОВА КОЮМДЖИЕВА- УПРАВИТЕЛ УЛ. „ХАН ТЕЛЕРИГ“ № 19 ГР. БУРГАС На основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на Радка Йорданова Коюмджиева- Управител на Йорданова 73" ЕООД , че на основание чл.57а, ал.3, във връзка с чл.57а, ал.1,…

Прочетете повече

Открит е обществен достъп до проект на Комплексно разрешително на "Керамика Бургас" АД

  На основание чл. 122а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД, гр. Бургас, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d“, промишлена дейност по…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за доклад за ЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци

ЗАПОВЕД № 38/ 11.07.2022 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

Съобщение до Асен Киров

ДО АСЕН ГЕОРГИЕВ КИРОВ УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №7 ГР. БУРГАС   РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ №46, ЕТ.3, АП.6 ГР. БУРГАС   На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1300/04.05.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до Красимира Мешинова

ДО КРАСИМИРА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ГАЛИНА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   РАДИАНА ГАЛЕНТИНОВА ВЛАХОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПОЛИГРУП ХОЛДИНГ“ АД УЛ. ЦАР СИМЕОН I №103, ВХ. Б, ЕТ.1 ГР. БУРГАС   На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Съобщение до Веска Койчева

До Веска Петкова Койчева - ул. Роза №19, вх. б, ет.1, ап.7, гр. Варна; Красимир Илиев Койчев - ул. Фредерик Кюри №66, вх. г, ет.6, ап.11, гр. Варна; Кремена Илиева Келлер - ул. Роза №19, вх. б, ет.1, ап.7, гр. Варна; Антоанета Калчева Димитрова - ж.к. „Възраждане“ №9, вх.1, ет.7,…

Прочетете повече

Съобщение до домоуправител Весела Михайлова Димитрова и всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда бл.117, вх.7 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“

Съобщение за издадена виза за трафопост тип БКТП 2x800кvА в УПИ IХ в кв.10 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ 07079.619.47   ДО Домоуправител Весела Михайлова Димитрова и всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда бл.117, вх.7 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, 5(3)/08.07.2022г. На…

Прочетете повече