Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО „АГРОЕКО“ ЕООД, „ГРЕЙП ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД, ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА И ДЕЛЯН КОЛЕВ ДЕЛЕВ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.1764 ПО КК НА ГР. БУРГАС,…

Прочетете повече

Съобщение за издадена запоед за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КККР на гр.Бургас, находящ се в с.о.„Острица 1“, землище на кв.Банево

ДО ЦОНКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВА МИНЧЕВА СТАНКА ПЕЧЕВА ВЕЛЕВА СТАНИСЛАВА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА СИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА-ТОНКИН ТИНКО ЧАНЕВ ЧАНЕВ   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 3089/22.10.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.714 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден рудник" и по плана на КК на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3237/03.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

Прочетете повече

Съобщение до Станимир Георгиев за издаден констативен акт №В-14/15.06.21г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Станимир Стойчев Георгиев с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, кв.„Долно Езерово“, ул.„Арбанаси“ №36 за съставен Констативен акт №В-14/15.06.21г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИЙКА СТОЯНОВА РАЧЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ЕМОНА №16 ГР. БУРГАС НИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ЕМОНА №16, ЕТ.1 ГР. БУРГАС СТОЯНКА СТАМАТОВА ПИШЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. БАБА ТОНКА №47 ГР. БУРГАС ЯНКА ДИНЕВА САВОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици по плана на промишлена зона "Юг-изток"

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.662.42 по КККР на гр. Бургас, по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, е изготвен проект за ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа, тел: 056 /…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Рангел Имперов

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА РАНГЕЛ СТОЯНОВ ИМПЕРОВ:   ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ УЛ.“ДЕБЕЛТ“ №16, ЕТ.2, АП.11 ГР. БУРГАС   РОСИЦА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА УЛ.“ШАР ПЛАНИНА“ №29, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   МИКЕЛЕ СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ ЖК. ИЗГРЕВ, БЛ. 178, ВХ. 2, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   СОНЯ ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА УЛ.“ЛОЗЕНГРАД“№37 ГР. АЙТОС   ВАЛЕНТИН…

Прочетете повече