Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДО ИВА НИКОЛАЕВА ПАРУШЕВА-ЧОБАНОВА ГР.БУРГАС, УЛ.ЛЕРМОНТОВ № 43 ЕТ.2 АП.7   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1949 по КККР на гр.Бургас, местност „Мочура“, землище кв.Банево, гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Спасов Атанасов и Григорий Спасов Атанасов

ДО ГЕОРГИ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС   ГРИГОРИЙ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС

Прочетете повече

Съобщение до Рубен Славчев Николов и Стоян Василев Арнаудов

ДО РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №63, ЕТ.6, АП.11 ГР. БУРГАС   СТОЯН ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №69, ЕТ.5, АП.17 ГР. БУРГАС

Прочетете повече

Съобщение до Стоянка Симова за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ - ЦАУ "Долно Езерово"

ДО СТОЯНКА АТАНАСОВА СИМОВА УЛ. „ВОЙНИШКА“ №23, ЕТ.4, АП.13 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3723/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.4.781 по КККР на гр.…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор

ДО „СТРАНД БГ“ ЕООД УЛ. „РИЛСКА“ №9, ЕТ.1 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, в кв.23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори,…

Прочетете повече

Конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”

На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Заповед № 3864/14.11.2023 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, ОБЩИНА БУРГАС обявява   конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга: „Център за…

Прочетете повече

Съобщение до Мария Проданова Бакърджиева, „ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД, Валентин Делев Маринов

ДО МАРИЯ ПРОДАНОВА БАКЪРДЖИЕВА КВ. „ФРЕГАТА“ БЛ.30, ВХ.5, АП.3 ГР. НЕСЕБЪР   ДО „ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛБЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА, Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 26, ВХ.2, ЕТ.3, АП.7, ГР.  БУРГАС   ДО ВАЛЕНТИН ДЕЛЕВ МАРИНОВ УЛ. „ЧОНГОРА“ №19, РАЙОН АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА

Прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Бургас

Уведомяваме Ви, че Община Бургас има следното инвестиционно предложение: ’’Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР…

Прочетете повече