Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед №1083/03.04.2024г. на Зам.-кмет „СИРР“ при Община Бургас за одобряване на служебен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2022 по КККР на гр. Бургас

ДО „АГИА ТРИАС“ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА, УЛ. „ИЛИЯНЦИ“ №12 ГР. СОФИЯ   КОСТАДИН СТЕФАНОВ ПРОДАНОВ УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №94, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ПРОДАНОВА УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №94 ГР. БУРГАС   ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА БУЛ. „КОПРИВЩИЦА“ №14, ЕТ.6, АП.36 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ГР. ПЛОВДИВ   СТАНИМИР ПЕНЧЕВ ШКОДРОВ УЛ.…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №1396/26.04.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХVI в кв.17 по ПУП-ПУР на разширението на населеното място, ПИ с идентификатор 07079.2.2820 по КККР на гр.Бургас. Уведомяваме Ви, че със Заповед №1396/26.04.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ИВАНОВИ ПЛЮС“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО „ИВАНОВИ ПЛЮС“ ЕООД, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ШЕЙНОВО № 50 На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 1045/02.04.2024г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което е определена пазарна стойност на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТ „АРАРАТ НИКОЛАЙ-НИКОЛОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЕТ „АРАРАТ НИКОЛАЙ-НИКОЛОВ“, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА № 2 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ , Във връзка с подадено заявление с вх. № 94-01-1055/10.01.2024г., относно издаване на Заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ за УПИ IV-19, масив…

Прочетете повече

Съобщение до Диего Лопез Редондо и Рамон Фонтаналс Маринето

ДО ДИЕГО ЛОПЕЗ РЕДОНДО УПРАВИТЕЛ НА "РЕД БУЛ" ЕООД УЛ. „ТРАНСПОРТНА“, БИЗНЕС ЦЕНТЪР КОНДОСКО ГР. БУРГАС   РАМОН ФОНТАНАЛС МАРИНЕТО УПРАВИТЕЛ НА "ГАРСЪН ХОЛДИНГС БГ" ЕООД УЛ. „ТРАНСПОРТНА“, БИЗНЕС ЦЕНТЪР КОНДОСКО ГР. БУРГАС   На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1049/02.04.2024г. на Комисията по…

Прочетете повече

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – РУП за УПИ IV-168 и УПИ V-169 в кв.16 по плана на ж.к. „Лазур“

Изх. №94-01-41068/4/25.04.2024г.                                                                             Дирекция „ЦАУ Зора“       Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – РУП за УПИ IV-168 и УПИ V-169 в кв.16 по плана на ж.к. „Лазур“, представляващи ПИ с идентификатори 07079.607.168 и 07079.607.169 по КККР на гр. Бургас.     ДО   Борис Руменов Вълев,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №1086/03.04.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.17,…

Прочетете повече