Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ , „АРАШ“ ЕООД, „ЯАР“ ЕООД И „АРЯ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ ,  „АРАШ“ ЕООД,  „ЯАР“ ЕООД  И „АРЯ“ ЕООД   ЗА ИЗГОТВЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.17.9928  ПО КК НА ГР.БУРГАС   Публикувано на : сряда  31 март  2021 год. Валидно :    четвъртък  15 април  2021 год.                                ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

       С  Ъ  О  Б  Щ  А В А М Е  В И,    ЧЕ   Е изготвен  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.9928 по КК на гр. Бургас за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ ЗА  ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД,  С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I -1199 В КВ.17 ПО ПЛАНА НА М.“ЪГЪЛА“, /БИВША МЕСТНОСТ „КЮШЕТО“/, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.259 ПО КК НА ГР.БУРГАС  …

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул

До  всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 11, гр. Бургас – частна собственост Писмо изх.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

~~Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: „Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда…

Прочетете повече

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021 г.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Веселин Николов Райков, управител на „РАЙКОВИ“ ООД, адрес на управление: гр. Бургас кв. Сарафово ул. „Комсомолска“ №7, за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Бюст-паметник на Петко Задгорски /художник/ в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №741/17.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6,…

Прочетете повече

Съобщение за издаване на разрешения за ПУП-ПРЗ по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №741/17.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване…

Прочетете повече