Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1561 по КК на гр.Бургас в кв.80 по плана кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО   ДОРА ЖЕЛЯЗКОВА ДРЯНКОВА ГР.БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.44, ВХ.1, ЕТ.6, АП.7   ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ.21, ВХ.3, ЕТ.3, АП.7   „КОМОДИТИ КОНСУЛТ“ ЕООД ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. „САВА СИЛОВ“№83, ЕТ.6, АП.21   КАМЕЛИЯ ЯНКОВА ТОДОРОВА ГР.БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“№7, ЕТ.2  …

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №1068/03.04.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №167.252 по плана на новообразуваните…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ №167.252 по плана на новообразуваните имоти на с.о.Каптажа в землище на с.Изворище, Община Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1068/03.04.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община …

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.107 ПО КК НА ГР. БУРГАС и  ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.104 ПО КК НА ГР. БУРГАС  

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.107 ПО КК НА ГР. БУРГАС и  ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.104 ПО КК НА ГР. БУРГАС     ОБЩИНА БУРГАС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.107 ПО КК НА ГР. БУРГАС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.104 ПО КК НА ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.601. 2 бл. 61, ж.к. „Зорница"

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.107 ПО КК НА ГР. БУРГАС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.104 ПО КК НА ГР. БУРГАС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС И ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.601. 2 /БЛ.…

Прочетете повече

Заличаване на адресни регистрации

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Ивайло Борисов Борисов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

Прочетете повече

Съобщения за извършване на проверка на нарушения относно адресна регистрация или промяна на адрес

СЪОБЩЕНИЕ до Иван Хинков Христов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Иван Хинков Христов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №72 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1614/15.05.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Доклад за Екологична оценка на проекта на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к. Меден рудник, гр. Бургас до Републикански път І-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“ с приложенията към…

Прочетете повече