Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ OТ ОБЩИНА БУРГАС

В Държавен вестник бр.91 от 02.11.2021г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални…

Прочетете повече

Съобщение до Емил Колев Пионов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЕМИЛ КОЛЕВ ПИОНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №57 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3060/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение до Руска Костова Косева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РУСКА КОСТОВА КОСЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, КВ. ЧЕРНО МОРЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 4 На основание чл. 18А от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Атанасова Грудева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ГРУДЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3057/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2848/04.10.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на служебен проект за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-25 и УПИ XV-26, кв.2 по плана на в.з. „Росенец“, гр.Бургас /ПИ с идентиф

До Валентина Никова Баева гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.46, вх.1, ет.13, ап.88 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2848/04.10.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-25 и УПИ XV-26, кв.2 по плана на в.з. „Росенец“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.832.25…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на: Заповед за…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Атанасов Илиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3055/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Милушев Христов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС МИЛУШЕВ ХРИСТОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „РИБАРСКА“ №15 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3054/21.10.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече