Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено разрешение за строеж №17/07.02.2024 г.

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”          СЪОБЩЕНИЕ До        1. Зорница Николова Янг, Владимир Николов Калинов и Здравка Николова Калинова, адрес гр. София, жк „Люлин“ 10, бл.114, вх. “Б“, ап.18, 2. Валя Тонева Костова и Александър Костадинов Костов, адрес: гр. Бургас, жк „Славейков“,бл.58, вх.3, ет.12, ап.126, 3. Мария Костадинова Костадинова, адрес: гр.…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Спортен клуб Уърдс - спорт за всички", за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Спортно игрище изградено в УПИ III, кв. 1, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявление с вх. №  г. от 48-00-274/3/27.02.2024 г. от СДРУЖЕНИЕ «СПОРТЕН КЛУБ УЪРДС - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ», ЕИК 176213411, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Спортен клуб "Локомотив - Бургас" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Спортно игрище Изгрев, изградено в УПИ V-122, кв. 8, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, отреден за „спорт“

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявление с вх. № 48-00-271/3/28.02.2024  г. от СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ БУРГАС", ЕИК 176952523, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Футболен клуб "Бургас спорт" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС:Спортно игрище-терен с площ от 8683кв.м. и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв.56 по ПУП-ПРЗ на

СЪОБЩЕНИЕ Постъпило е заявлене с вх. № 48-00-197/4/27.02.2024г. от Сдружение „Футболен клуб „Бургас спорт”, ЕИК 176312459, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост…

Прочетете повече

Съобщение за постъпило заявление от Сдружение Плувен клуб "Бриз" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв.158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

            СЪОБЩЕНИЕ    Постъпило е заявление с вх. № 48-00-58/4/27.02.2024 г. от Сдружение „Плувен клуб „Бриз”, ЕИК 102085032, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти –…

Прочетете повече

Списък на спортни обекти по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта

           СПИСЪК СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 104 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, приет и актуализиран с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 на Протокол № 7/14.02.2024 г.    1. Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ…

Прочетете повече

Съобщение до Петър Петрович Клинчев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  ПЕТЪР ПЕТРОВИЧ КЛИНЧЕВ  УЛ. „БОЖУР“ №4                     ГР. ПЛОВДИВ      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №400/05.02.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Спасов Атанасов и Григорий Спасов Атанасов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  ГЕОРГИ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС ГРИГОРИЙ СПАСОВ АТАНАСОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №9 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №399/05.02.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община БургасСъобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, ...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №707/01.03.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във…

Прочетете повече