Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Елена Димиттрова от гр.София, Гергана Денисюк от гр.Варна, Христо Стоянов от гр.Бургас, Банчо Банчев от гр.София за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1173 И 07079.13.1172 по КККР на гр.Бургас

ДО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ДРУЖБА“ БЛ.280, ВХ.5, ЕТ.6, АП.4 РАЙОН ИСКЪР ГРАД СОФИЯ ДО ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДЕНИСЮК УЛИЦА „АЛАДЖА МАНАСТИР“ БЛ.34, ЕТ.4, АП.6 РАЙОН ПРИМОРСКИ ГРАД ВАРНА ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ УЛИЦА „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №8, ЕТ.3 ГРАД БУРГАС ДО СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА УЛИЦА „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №8, ЕТ.3 ГРАД БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на кв.Банево, ПИ с идентификатор 07079.705.1322 и 07079.705.1323 по КККР на гр.Бургас

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ Х, КВ.44 КВАРТАЛ БАНЕВО ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-РУП за УПИ IХ и УПИ Х, кв.44 по плана на кв.Банево, ПИ с идентификатор 07079.705.1322 и 07079.705.1323 по КККР на гр.Бургас, с което се предвижда свободно застрояване, разположено на намалени отстояния…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересованите собственици на УПИ Х, КВ.44 кв. Банево

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-РУП за УПИ IХ и УПИ Х, кв.44 по плана на кв.Банево, ПИ с идентификатор 07079.705.1322 и 07079.705.1323 по КККР на гр.Бургас, с което се предвижда свободно застрояване, разположено на намалени отстояния от дворищната граница, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ за изработен проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици аз осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с.Твърдица

Съобщение на Община Бургас В Държавен вестник бр.84 от 06.10.2023г. е обнародвано:   - Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за изготвен проект за ПУП-ПРЗ и РУП по плана на промишлена зона "ЮГ-изток"

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.662.25 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв.1 по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, е изготвен проект за ПУП-ПРЗ и РУП. Същият е изложен в стая 4 на…

Прочетете повече

Съобщение до Мария Христова за изготвено предложение за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ по плана на зона "Г", ж.р."Меден рудник"

ОБЩИНА БУРГАС ДО МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР.БУРГАС, УЛ.ПРОБУДА № 75 Уведомяваме Ви, че е изготвено предложение за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-1380 в кв.112 по плана на зона“Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.4 по КККР на гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение до Донка Мутафчиева, Атанас Алкочев, Марин Маринов, и Недко Великов в качеството си на наследници на Недю Минков Недев

ДОНКА АТАНАСОВА МУТАФЧИЕВА, УЛ. АРМЕЙСКА 16Е, ЕТ. 2, АП. 4, ГР. СТАРА ЗАГОРА АТАНАС ИВАНОВ МАЛКОЧЕВ, УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 8, ГР. КАМЕНО МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 96, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС НЕДКО ДИМОВ ВЕЛИКОВ, УЛ. РАДИ БОРУКОВ 10, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. АЙТОС     С Ъ…

Прочетете повече