Обяви и съобщения

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 и бр.25 за ПУП-ПУР

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.24 от 20.03.2024г. проект за ПУП-ПУР   - Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ д заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПУР в обхват на регулационния план на зона „А“ и зона „Д“ по плана на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 35 /27.02.2024г.

До  Марийка Гроздева Тодорова Ж.к. Изгрев бл.72 вх.3 ет.6 ап.58 Гр.бургас   Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 35  от 27.02.2024г. за СТРОЕЖ: : Уличен водопровод ПЕВПф90 PE100 PN10 с дължина 43,00м  до  УПИ XIX-27 в кв. 3 по плана на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас

Съобщение  за изготвен проект за изменение на   ПУП- ПР за УПИ  XV-187,  XIX-186, XX-186 и  XXIII-182  в кв.17 по плана на с.Димчево, Община  Бургас                ДО Нанка Георгиева Андонова, собственик на ПИ с идентификатор 21141.501.182 по КК на с.Димчево, кв.17, УПИ XXIII Изх.…

Прочетете повече

Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024 г.

Съобщение  за издадена Заповед №413/06.02.2024г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас  за  одобряване изменение на   ПУП- ПР за УПИ  IV-69, V-70 и VI-71 в кв.6 по плана на с.Димчево, Община  Бургас.                 ДО Вълчо Илиев Димитров, собственик в…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“, землище гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО „ТОДОРОВА КОНСУЛТ“ ЕООД ГР.БУРГАС, Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.420, ВХ.4, ЕТ.5, АП.66   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“,…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на те

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на територията на Община Бургас“  На основание чл.19, ал.3, т.7…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба моторни

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВА за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по  събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба  моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на Община Бургас“  На основание чл.19,…

Прочетете повече