Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в кв. Банево и гр. Българово

  ОБЩИНА БУРГАС     СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В КВ.БАНЕВО, ГР.БУРГАС и ГР.БЪЛГАРОВО       На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 17.09.2009г. е изменен…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Иван Стоянов – управител на „Синта” ЕООД

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас До  Иван Стоянов - управител на "Синта" ЕООД, ул.Цар Симеон 74 гр.Бургас Уведомяваме Ви , че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот 13 в масив 27, местност До село-землище с.Драганово, като са обособени 14 броя УПИ отредени…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Димитър Костадинов Стоянов, гр.Бургас

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас До Димитър Костадинов Стоянов к/с"Лазур" 26,вх.3, ет.4,ап.6 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:  

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Желязко Василев Вълчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.412, вх.1, ет.6, ап. десен, че е издадена Заповед № 326/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1,…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Съгласно чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви поканвам да изпълните доброволно Заповед № 327/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас за  прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, в 1(едно)-месечен срок от получаване на настоящото съобщение, като доброволно освободите и предадете общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к.…

Прочетете повече

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, относно отдаване под наем на общински имоти - пасища и мери

Започва приемане на заявления за отдаване под наем на общински пасища и мери за 2010г. на животновъди, отглеждащи пасищни животни на територията на  Община Бургас          В заявлението всеки животновъд, желаещ да наеме общински пасища и мери, следва да посочи землище и № на имота, площта на целия имот или…

Прочетете повече

Изменение в плана на новообразуваните имоти в "Острица 1" в кв. Банево

       Уведомяваме Ви, че със Заповед №3277/29.10.2009 г. на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.13, т.1 предложение първо и т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание  "Острица 1" в землището на кв.Банево, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005…

Прочетете повече