Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

ТД "Възраждане" - Уведомява за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за кв.365, ПИ 1141, по плана на кв."Акации", гр.Бургас

Изх. № 94-М-39/26.05.09 г. До Цонка Тодорова Дражева Таня Андонова Андонова Адрес: ул. "Марин Дринов" №29 Димитър Георгиев Янакиев Ул. "Марин Дринов" №25 Стоян Кирязов Стоянов Христо Диков Василев Димитър Христов Диков Адам Стоянов Кирязов ул. "Индустриална" №74 Катя Стоянова Апостолов ул. "Индустриална" №78 кв. "Акации", гр. Бургас Уведомяваме Ви,…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас”,

СЪОБЩЕНИЕОбщина Бургас, на основание чл.38 ал.4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: “Канализация на с. Миролюбово и площадка за локална ПСОВ – с. Миролюбово, Община…

Прочетете повече

Уведомление до членовете на СИК за предстоящото им обучение

 Община Бургас уведомява членовете на секционните избирателни комисии /СИК/, че обучението за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България ще се проведе както следва: За СИК от ТД "Приморие" и ТД "Зора" - на 01.06.2009 г. от 17:30 часа във Военен клуб /ДНА/; За СИК от ТД…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Проект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:- ларвицидна…

Прочетете повече

ТД "Възраждане"- Издадено е разрешение за строеж ...

Изх№70-Н-46/17.03.09г.ТД "Възраждане" ДоВсички собственици на бл. 188к-с "М.Рудник"гр. Бургас Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че е издаде но разрешение за строеж № В-16/ 24.03.09 г. за "Кафене - преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки разположен в партера на жилищна група с търговска част" кв.…

Прочетете повече

ТД "Възраждане" - Одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ ...

изх.№ 94-В-318/ 07.04.2009 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИбл.74 вх. 1, 4, 5, 6 к-с "М.Рудник" гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 708/ 23.03.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ на кв. 33, УПИ VI-53, VII-53, VIII-53, IX-53, X-53  …

Прочетете повече