Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Свободна позиция за медицинска практика в квартал Банево

  Община Бургас уведомява общопрактикуващите лекари за наличие на свободна позиция за медицинска практика от 22.12.2009 г., с месторабота квартал Банево, при условия: Общински помещения за 1лв. м2 от 52 м2, включващи чакалня, кабинет, манипулационна, детска консултация, стая за почивка и тоалетна. Възможност за обслужване на около 1000 пациента.

Прочетете повече

Съобщение до Николай Димитров Николов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на Николай Димитров Николов, че по негова молба - вх. №94-00-116/06.11.2009 г. е постановено Решение №3667/24.11.2009 г. на Кмета на Община Бургас, с което цитираната молба е оставена без разглеждане по същество. Екземпляр от решението може да бъде получен в…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Мариана Иванова Александрова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова база за промишлени стоки” с инвеститор Мариана Иванова Александрова.…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на нежилищни имоти

Община Бургас Съобщение   Община Бургас уведомява всички собственици на нежилищни имоти, че през 2010 г. могат да заплатят такса за битови отпадъци за съответния нежилищен имот, изчислена според количеството на битовите отпадъци. Лицата, предпочели този начин за заплащане на дължимата такса, следва да подадат декларация  по образец за вида…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на блокове 475, 476, 477, 478, 479,480, 483 и собствениците на УПИ ІІІ,кв.35 к-с "М.Рудник" гр. Бургас

Изх. № 10-01-769/ 25.11.09 г.   ДО Всички собственици на блокове 475, 476, 477, 478, 479,480, 483 и собствениците на УПИ ІІІ,кв.35 к-с "М.Рудник гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че за кв.35 , УПИ ІІ е изготвен проект за частично изменение на ПУП.Същият е изложен в ст. 2 на ТД…

Прочетете повече

Списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи

Община Бургас съобщава, че в изпълнение  изискванията на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, чл. 38, и във връзка с решение на Комисията по реклама, Протокол №15/12.11.2009г., обявява списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи. Заявления за издаване на разрешение…

Прочетете повече

Съобщение за отриване на процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под…

Прочетете повече

Съобщение до Жанет Христова за изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност „Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: „ и мобилна станция."

Община Бургас                                                        До: Жанет Любомирова Христова ТД"Освобождение"                                                 ул."Юрий Венелин"15, ет.2 Изх.№70-К-278/01.12.2009 г.                                 за имот 5, масив 143     Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност "Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: " и мобилна станция." Планът е изложен в стая № 29 на ІІ-ри етаж…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Филчев за изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност „Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: „ и мобилна станция"

Община Бургас                                                        До: Георги Николов Филчев ТД"Освобождение"                                                     ж.к."Бр.Миладинови"бл.90,вх.1 гр.Бургас Изх.№70-К-278/01.12.2009 г.                                      за имот 5, масив 143     Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност "Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: " и мобилна станция". Планът е изложен в стая № 29 на ІІ-ри…

Прочетете повече