Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Димитър Савов относно приет проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 048002, м-ст „Край изворските ниви", с. Твърдица

ТД "Зора"   Изх. № 70-Е-690/20.10.2010 г.                  ДоДимитър Иванов СавовАдрес: ж.к.Златен рог  6, вх. Б, ет.7, ап.42 гр.Ямбол      Уведомяваме Ви, че с протокол № 28/ 29.09.2010г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 048002, м-ст "Край изворските ниви", с. Твърдица с цел промяна…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на «Б-КОМ» ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за изграждане на радиоизлъчвателен център" с инвеститор…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на РУП за УПИ ХІ-1308 кв.112 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, с административен адрес ул."Болярска"№ 3

Съобщение  изх.№94-Н-16/13.12.2010 г.                                         До Петър Николаев Карнаков Гр.София,ж.к."Св.Троица"№383,вх.Б,ет.8,ап.6   До Цветана Лазарова Петрова Гр.Бургас,ул."Асен Златаров"№42,ет.2,ап.6   До Златинка Николаева Савова Гр.София,ж.к."Зона Б-5"бл.7,вх.А,ет.8,ап.34-постоянен адрес Гр.Бургас,ул."Св.Св.Кирил и Методий"№44,ет.4,ап.14-настоящ адрес   До Жасмина Георгиева Милева Гр.Бургас,ул."Пробуда"№99   До Стоян Красимиров Кангалов Гр.Бургас,ул."Св.Св.Кирил и Методий"№44   До Любомир Атанасов Ламбов Гр.Сливен,ж.к."Младост"бл.1,вх.А,ет.5,ап.36-постоянен адрес…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Нейков

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява ДИМИТЪР НАТАНАИЛОВ НЕЙКОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 3481/08.12.2010 г. на Кмета на Община Бургас, за изземване на имот - общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр.…

Прочетете повече

Списък на длъжници по Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас във връзка с чл. 61 ал.3 от АПК

Уведомяваме Кристиян Грозев - представляващ "Емпресариос груп" ЕООД, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви  в дирекция МПДТР, отдел "ОПОД", Община Бургас,ул "Александровска" № 83 /Приморие/ зала № 3 , за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане № 2734/04.10.2010 г.   …

Прочетете повече

Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти -собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва ...

ОБЩИНА БУРГАСОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в силаПУП-ПРЗ Районен център "Меден рудник" с оглед задоволяване на важни и значимиобществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, ОбщинаБургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти и…

Прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

ОБЩИНА БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ                 Съгласно изискванията на чл.66, ал.1 от АПК е открито производство по издаване на разрешение за премахване и подмяна на едроразмерна дълготрайна декоративна растителност във връзка с реализацията на обекти:   1.      ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ ДО ДКЦ 2, кв. 135, ЦГЧ, гр.Бургас"   2.     …

Прочетете повече

Съобщение до София Попова за одобрение поправката на Заповед № 522/ 04.03.2009г.на Зам. Кмета на Община Б-с

До София Крумова Поповаул. "Цар Асен №41 гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2892 /18.10. 2010г. на Зам. Кмет на Община Бургас се одобрява поправката на Заповед № 522/ 04.03.2009г.на Зам. Кмета на Община Б-сПри което в ред първи вместо за имот пл. № 136 В МАСИВ 27…

Прочетете повече