Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Димитър Арнаудов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО94-Д-631/10.03.2010г. Димитър Костадинов АрнаудовГр.Бургас, ул."П.Каравелов" №32 /мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение до Мария Маринова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО70-Е-874/ 10.03.2010г. Мария Тодорова МариноваБургас, бул."Демокрация4 №104 вх.5/за имот 42, мас.145/   Уведомяваме Ви, че за масив 147 имот пл.№20, м-т "Шосеен път" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска…

Прочетете повече

Съобщение до Стамат Киров Стаматов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на Стамат Киров Стаматов, че по негова молба - вх. №И-94-С-1196/15.12.2009 г. е постановено Решение №4016/21.12.2009 г. на Кмета на Община Бургас, с което цитираната молба е оставена без уважение. Екземпляр от решението може да бъде получен в сградата на…

Прочетете повече

Отмяна на заповед за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв.16 на с.Твърдица

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №576/09.03.2010 г.   Отменям моя Заповед № 336/09.02.2010 год. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /две римско/ в кв.16 /шестнадесет/ с площ от 816 /осемстотин и шестнадесет/ кв.м.,…

Прочетете повече

В сила е нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища

  ОП "ОБЩИНСКИ  ИМОТИ"-Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ А В А   на всички наематели на общински жилища, че е в сила Н О В А   Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и…

Прочетете повече

Съобщение от Местната комисия по жилищноспестовните влогове

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители в класацията за 2010 г. за Община Бургас и Община Созопол. Списъкът е на разположение в Банка ДСК - филиал 6 и в сградата на Общинска администрация  и подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на публикуване…

Прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас съобщава, че На основание чл.121, ал.1 във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ  на 18.03.2010г. от 14 часа в залата на общината ще се проведе общeствено обсъждане на следните обекти :   - Актуализация и изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков" , гр.Бургас ; - Актуализация на ПУП-ПРЗ…

Прочетете повече

Съобщение до собственици на им.57, зона „В" ж.р. „М.Рудник" за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 37, УПИ І, зона „В", к-с "М.Рудник".

изх.№ 70-И-17/ 08.12.2009 г. ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Петър Георгиев Петров Живка Георгиева Иванова собственици на им.57, зона "В" ж.р. "М.Рудник" гр. Бургас     Уведомяваме Ви, че със заповед № 3803/ 03.12.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 1930/ 28.09.2007 г. с която е…

Прочетете повече

Съобщение за издаването на разрешения за преместваеми обекти

Община Бургас Съобщение   Заявленията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, се подават от 01.12 до 31.12 на предходната година. Изключение се допуска за освободени позиции. Срокът за подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне на сезонни обекти…

Прочетете повече