Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас обявява следните сезонни позиции в ТД "Зора" за свободни

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С  -  Т Д "ЗОРА" На основание чл.1 ал.5 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас  (НПОТДОДЕГОТОБ) обявявам следните сезонни позиции в ТД «Зора» за…

Прочетете повече

Община Бургас съгласно условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси обявява прием на документи за определяне на превозвачи по маршрути

На основание чл. 29  т.3 от Наредба №2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси и Разрешение №08-00-482/1/27.06.2011 г. на Областен управител на Област Бургас, с което се разрешава възлагане на линии от републиканската транспортна схема…

Прочетете повече

В Държавен вестник е обнародвано решение на Общински съвет - Бургас

Община Бургас Съобщение   В Държавен вестник бр. 49 от 28.06.2011 г. е обнародвано Решение № 48-18/21 и 26.04.2011 г. на Общински съвет - Бургас, за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация с предвиждане на обслужваща улица източно от масив 39 в местност "Нанелика", землище кв.…

Прочетете повече

Събщение до Петър Бакърджиев - управител КОКООН ПРОПЕРТИЕС ООД за приет проект за ПУП-ПРЗ

Изх. № 70-Е-41/23.02.2011г. ТД "Зора" До КОКООН ПРОПЕРТИЕС ООДуправител - Петър Ралев БакърджиевАдрес: ул.Ген.Гурко 7Б, ет.1 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол № 3/ 02.02.2011г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 050014 и 050015, м-ст "Кованлъка", с. Твърдица, с цел промяна статута на…

Прочетете повече

Съобщение до Христо Христов за приет проект за ПУП-ПРЗ

Изх. № 70-Г-10/31.03.2011г. ТД "Зора" До Христо Петров Христов Адрес: ул.Батак 29, ет.2 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол № 3/ 02.02.2011г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 027012, м-ст "Каракачански колиби", с. Твърдица с цел промяна статута на земята . Същият е…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов факел за комплекс Рафинерия" с инвеститор "Лукойл Нефтохим…

Прочетете повече

"Комплексен онкологичен център-Бургас"ЕООД,гр.Бургас избира одитор

П О К А Н А     "Комплексен онкологичен център-Бургас"ЕООД,гр.Бургас,ЕИК 000053191, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,бул."Демокрация" № 86 и адрес за кореспонденция: гр.Бургас,бул."Стефан Стамболов" № 73 Хирургичен корпус МБАЛ Бургас АД 7 етаж,тел. 056/866404, на основание заповед № 130/27.06.2011г.на Управителя на лечебното заведение, за  откриване на …

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28.06.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 юни 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет: "Премахване на 16 павилиона и постройки" ПОМОЩ Как да намеря…

Прочетете повече

Разрешение за отсичане на дървета

РАЗРЕШЕНИЕ За отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията   № 12/27.06.2011г.     Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното:…

Прочетете повече