Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД “Полиция” Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 1 брой ИУМПС. Във връзка…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на пазарна оценка на поземлен имот ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за одобряване на пазарна оценка на 21/1021 кв.м. ид. части от поземлен имот №206, целият с площ от 1021 кв.м., находящ се в кадастрален район № 143 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българово,  Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение - До Румяна Иванова Иванова Гр.Варна, ул."Т.Шишков"№ 4

До Румяна Иванова Иванова Гр.Варна, ул."Т.Шишков"№ 4 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 38028 масив 38 в местността "Кабата" - землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за имот пл.23, с който са обособени 6 броя УПИ отредени за вилно строителство. Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник-вторник,…

Прочетете повече

Съобщение - До Христос Папагеоргиу Гр.Поморие, ул.България" № 5

До Христос Папагеоргиу Гр.Поморие, ул.България" № 5 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 38016 масив 38 в местността "Кабата" - землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за имот пл.23 , с който са обособени 6 броя УПИ отредени за вилно строителство. Проекта е изложен в техническа служба…

Прочетете повече

Одобрена пазарна оценка на 152/652 кв.м. от новообразуван поземлен имот пл.№786, целият с площ 652кв.м., находящ се в кадастрален район №501 по ПНИ на с.о."Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 929/03.04.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 152/652 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. №786, целият с площ от 652 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана…

Прочетете повече

Одобрена пазарна оценка на 40/540 кв.м. от новообразуван поземлен имот пл.№551, целият с площ 540 кв.м., находящ се в кадастрален район №501 по ПНИ на с.о."Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 932/03.04.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 40/540 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 551, целият с площ от 540 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по…

Прочетете повече

Младежки конкурс за авторска песен

Народно Читалище "Фар" - гр. Бургас и Клуб за авторска песен  "КРЪГЪТ НА БАРДА" със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А Т   МЛАДЕЖКИ КАНКУРС ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН   РЕГЛАМЕНТ В периода м. Април - м. Юни 2009 година в Бургас ще бъде проведен…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на два броя утаителни басейни на площадката на кариера…

Прочетете повече

Обява на Община Бургас във връзка с насрочените на 7 юни 2009 г. избори за членове на ЕП

Във връзка с насрочените на 07.06.2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Община Бургас  ОБЯВЯВА:  1. Справки за границите и обхвата на избирателните секции могат да се правят в Центъра за административно обслужване на Община Бургас в гр. Бургас, ул. Александровска № 26, в териториалните дирекции…

Прочетете повече