Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от десет години на части от недвижим имот - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от десет години на части от недвижим имот - частна общинска собственост, както…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А СС Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва:1. За отдаване под…

Прочетете повече

Уведомление до Димитър Александров Матеев ул. ж.к. „Славейков” бл.14 вх.7 ет.2 гр. Бургас

До Димитър Александров Матеев ул. ж.к. "Славейков" бл.14 вх.7 ет.2 гр. Бургас     Уведомяваме Ви , че за кв.37, УПИ І-307 кв. Ветрен е изготвен ПУП-ПРЗ протокол-решение №43/19.12.2009г. Същият е изложен в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете с  него всеки работен ден от…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме Еврипидис Кириаку – представляващ "Маратаса” ЕООД, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Ревизионен акт № 13/16.03.2011 г. на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Морато мебел” ООД и „ЕВН България Електроразпределение” АД – КЕЦ Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на БКТП и кабели 20kV за захранването му" с инвеститори…

Прочетете повече

Иван Ненков спечели конкурса за сватбен сценарий

На 15 март 2011 година жури в състав: Магдалена Карастоянова - директор на Обреден комплекс - Бургас, Весела Йорданова - директор Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" в Община Бургас, Соня Георгиева - председател на Комисията по култура в Общински съвет - Бургас, Руслан Карагьозов - композитор и общински…

Прочетете повече

Уведомление до Васил Урумов, Малина Дараданова, Стоянка Трендафилова, Яна Дараданова, Павел Дараданов за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Меден Рудник"

ТД"Възраждане"Изх. №94-С-249/19.01.11 г. ДО: Васил Димитров Урумовкв. "Победа",ул."Чаталджа"№29гр. БургасДО: Малина Щелиянова Дарадановаж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.5гр. Бургас ДО: Стоянка Илиева Трендафиловаж.к."Възраждане",бл.36,вх.А,ет.3гр. БургасДО: Яна Димова Дараданова ж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.гр. БургасДО: Павел Христов Дарадановж.к."Бр. Миладинови" бл.66,вх.1,ет.6, ап.11гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед № 124/14.01.11 год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменението на…

Прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани съобщения за изготвени проекти

Община Бургас Съобщение   В Държавен вестник бр.20 от 11.03.2011г. са обнародвани съобщения за  изготвени проекти за : ПУП - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV от ТП в УПИ І-48,49 (ПИ 07079.3.2352) до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас ; ПУП - Парцеларен план…

Прочетете повече