Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Теню Панайотов Иванов

Община Бургас съобщава на Теню Панайотов Иванов, че е издадена Заповед 147/22.01.2010 г. за принудително преместване на ИУМПС лек автомобил Застава. Екземпляр от заповедта може да бъде получен в Дирекция "Опазване на околната среда" на ул. "Шейново" 24 ет.2 стая 1. Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:  "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.6 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас"…

Прочетете повече

Издадено Разрешение 674/03.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства обявява издадено Разрешение N 674/03.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ "Аязмото", разположена в землищата на гр. Камено, Община Камено…

Прочетете повече

Съобщение за заповед №962/07.04.2009г. изготвен проект ПУП -ПРЗ за им.№ 124 , масив 67 , местност "Дермен тарла", землище кв."Банево", гр.Бургас

Съобщение за заповед №962/07.04.2009г. изготвен проект ПУП -ПРЗ Община БургасТД"Освобождение"кв."Банево" До Тина Димова Стефановагр.Сливен ж.к. "Кольо Фичето " №7,ет.2 Уведомяваме Ви, че със Заповед№962/07.04.2009г е одобрен проект ПУП -ПРЗ за им.№ 124 , масив 67 , местност "Дермен тарла", землище кв."Банево", гр.Бургас. Същият е изложен в техническа служва кв."Банево" всеки…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№№ 723,747,776,777, по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас с

изх.№70-Н-84/17.11.2009 г. ДО:Заинтересуваните собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3595/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас   за  одобряване на    ПУП-ПРЗ за имоти  пл.№№ 723,747,776,777, по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имотите и обособяване на УПИ IV-723,747,776,777 - отреден за "За производство за контейнери…

Прочетете повече

Съобщение до Никола Иванов за одобряване на измението на ПУП-ПРЗ на ж.р."Меден рудник"

изх.№94-С-434/17.11.2009 г. ДО:Никола Петров Иванов ул."Въстаническа" №58 гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3593/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас за одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ състоящо се в обособяване от УПИ VІІІ-1126, кв.43 на нови УПИ VІІІ-1126, ХІ-1126, отредени за малко етажно жилищно строителство и УПИ ХІІ-1126 за…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№740, по плана на Промишлена зона "Меден рудник"

изх.№70-И-132/20.11.2009 г. ДО:Заинтересуваните собственици      Уведомяваме Ви, че със Заповед №3597/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№740 , по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ IІI-740 - отреден за "Складова-производствена база за…

Прочетете повече

Съобщение до "Новация "ООД

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево До"Новация "ООДк-с "Зорница"бл.19 вх.4 ет.2гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е одобрен със Заповед№2628/07.09.2009г проект ПУП -ПРЗ им.№ 24 масив 41 месност "До село" землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки вторник,сряда и четвъртък .На основание чл.215 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и…

Прочетете повече