Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот-частна общинска собственост...

ЗАПОВЕД №669/22.03.2010 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното…

Прочетете повече

Съобщение за временна реорганизация на движението

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на град Бургас, както и превозвачите,  изпълняващи превози от Автогара "Запад", че започва изпълнение на Обект: "Реконструкция на колектор от ж.к. "Възраждане" към главния градски колектор в участъка от ул. "Цар Калоян" до ул. "Дебелт". По предварително  съгласуван график от 24.03. 2010…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник проекти

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 22 от 19.03.2010 г., са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :   На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ЧИ ПУП - ПРЗ на…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка

Община Бургас На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за Актуализация на ПУП - ПРЗ на с. Маринка - Фаза : окончателен проект, който, считано от датата на съобщението в ДВ, бр. 22 от 19.03.2010…

Прочетете повече

Съобщение за изработени планове на новообразувани имоти

Община Бургас, на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени планове на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за селищно образувание "Сухото дере" и местност "Пирамидата"  в землището на село Изворище, община Бургас, които са…

Прочетете повече

Съобщениe до „Военно Строителство Инженеринг"ЕООД за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

Изх. № 70-В-283 /19.01.10 г. ДО: "Военно Строителство Инженеринг"ЕООДЦентрална поща - п.к. 41гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за имот пл.№ 244, местност "Капчето" - землище "Меден Рудник" е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. / тел. 85…

Прочетете повече

Съобщение до Червенакови, Тона Подчийска, Ана Горанова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот пл. №244, местност „Капчето", землище „Меден Рудник", гр. Бургас

ДО:Трифон Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови", бл.29,вх.1,ет.4,ап.8Цаньо Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Възраждане", бл.16, вх.Г, ет.3Тона Христова Подчийска, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.50,вх.Б,ет.6,ап.8Ана Щерева Горанова, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул.…

Прочетете повече

Съобщение до Николинка Андронова за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№46 , местност „Сулу дере" ,з-ще"Меден Рудник"

ДО: Николинка Кирова Андроноваул."Крали Марко"№82,вх."Г",ет.4гр.Ямбол   Уведомяваме Ви, че със Заповед №265 /02.02.2010г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№46 , местност "Сулу дере" ,з-ще"Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ I-46 - отреден за автосервиз и офиси. Заповедта е…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Танев за изготвен проект за ЧИ на ПР в с.Маринка

Изх. № 94-Е-207/19.03.2010г. ТД "Зора" ДоАтанас Петров Таневж.к."Изгрев" бл.37,вх.5,ет.5гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за ПИ 184, местност "Черниците- Училищното", с.Маринка е изготвен проект за ЧИ на ПР. Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч. На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5…

Прочетете повече