Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Александър Кубайси, Янислав Кръстев, Диана Бакалска, Петър Димитров, Янка Демирева, Радослава Райкова и Силвия Райкова за издадена Заповед №715/01.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бу...

ОБЩИНА БУРГАС     ДО АЛЕКСАНДЪР ЗУЕЛФИКАР КУБАЙСИ ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 14 ЕТ.1 АП.1   ЯНИСЛАВ ИВАНОВ КРЪСТЕВ ГР.ПРИМОРСКО, УЛ.ИВАН ВАЗОВ  № 11   ДИАНА ДИМИТРОВА БАКАЛСКА ГР.СОФИЯ, УЛ.ВРАНЯ  № 34 ЕТ.5 АП.13   ПЕТЪР ТАШКОВ ДИМИТРОВ ГР.СОФИЯ, БУЛ.МИХАЙ ЕМИНЕСКУ № 5 ВХ.А ЕТ.3 АП.9   ЯНКА НЕШЕВА ДЕМИРЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до Стоянка Паскалева, Ана Паскалева и "Интеграл Експрес" ООД за издадено Решение №407/06.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за поправка на допусната явна фактическа грешка в Заповед №3847/04.11.2022г.

ОБЩИНА БУРГАС   ДО СТОЯНКА ПАВЛОВА ПАСКАЛЕВА ГР.БУРГАС, ПЕТИ КИЛОМЕТЪР  № 50   ДО АНА СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА ГР.СЛИВЕН, УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА  № 13 ГР.СОФИЯ, УЛ.ДЕДЕ АГАЧ  № 11А ВХ.А ЕТ.9 АП.40   ДО "ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС" ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЛАДОВО” № 11, ЕТ. 1, АП. 1   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 871 / 15.03.2024г, за одобрен РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Уведомяваме Ви, че със Заповед № 871 / 15.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен  РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж „Плътна ограда с височина 2,20м от прилежащия терен, разположена по част от двете странични регулационни линии и към дъно…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права   Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж № В-75 / 14.11.2022г. за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“, находящ се в УПИ XIV-69, кв.143 по…

Прочетете повече

Съобщение до Румен Пасков, Хачик Агопян и други

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО РУМЕН ЖИВКОВ ПАСКОВ УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  № 16, ЕТ.7, АП.705 ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ УЛ. „ГЕОРГИ ШАГУНОВ“ №17, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ХАЧИК АГОП АГОПЯН УЛ. „ГЕОРГИ БАЕВ“ № 25А, ЕТ.6, АП.15 ГР. БУРГАС…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3844 ПО КК НА ГР. БУРГАС

      ОБЩИНА БУРГАС   ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.5, АП.26 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ и съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за…

Прочетете повече

Съобщение до Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”           СЪОБЩЕНИЕ До        Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж, адрес: гр. София, бул. ”Никола Йонков Вапцаров” №33, ет.5, ап.14 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр. Бургас, УПИ I-957, кв.128 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2…

Прочетете повече

Съобщение за обнародван в Държавен вестник бр.28 от 02.04.2024г. проект за ПУП-ПП

- Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на…

Прочетете повече