Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Продан Проданов за издадено разрешение за строеж по КК на гр.Бургас

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: Продан Ефтимов Проданов – собственик на ПИ с идентификатор 07079.611.128 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI-1406, кв.91 по плана на ЦГЧ, ул. „Рилска“ №8, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде…

Прочетете повече

Съобщение за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори, находящи се в масив 13 по плана "Мочура", землище на кв.Банево

ДО: МАРИЯ ХРИСТОВА АНДРЕЕВА КВАРТАЛ ВЕТРЕН ГРАД БУРГАС                        ДО: ХРИСТО КАЛЕВ ДОБРЕВ ГРАД ВАРНА                            ДО: СТОЙЧО КАЛЕВ ДОБРЕВ ГРАД КАМЕНО  ДО: ДОЙКА ЗЛАТЕВА КОЛЕВА КВАРТАЛ ВЕТРЕН ГРАД БУРГАС…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на местност „Мочура“, землище на кв. Банево

ДО МАРИЯ ХРИСТОВА АНДРЕЕВА КВАРТАЛ ВЕТРЕН ГРАД БУРГАС   ДО ХРИСТО КАЛЕВ ДОБРЕВ ГРАД ВАРНА   ДО СТОЙЧО КАЛЕВ ДОБРЕВ ГРАД КАМЕНО

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв.59, по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас,

СЪОБЩЕНИЕ ДО Всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв.59, по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатори 07079.656.35, 07079.656.36, 07079.656.37, 07079.656.115, 07079.656.38, 07079.656.39 и 07079.656.40 по КККР на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че за УПИ I в кв.59,…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-67 в кв.167 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“

ДО  Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед №737/07.03.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-67 в кв.167 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в: ПУП-ПРЗ за УПИ I-2279 в кв.22

Изх.№70-00-3550/15.03.2023Г.             До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в: УПИ II, кв.22, ПИ с идентификатор 07079,618,94 - ул. „Цар Симеон I“ № 8 УПИ III, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.95 - ул. „Цар Симеон I" № 6 УПИ IV, кв.22,…

Прочетете повече

Съобщение до Маргарита Венкова Панайотова

Съобщение до г-жа Маргарита Венкова Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Габрово, ул. „Слави Ангелов“ № 6   Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Маргарита Венкова Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Габрово, ул. „Слави Ангелов“ № 6, че във…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече