Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за обнародвано в ДВ Решение с което се одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.4 от 14.01.2022г. е обнародвано:   - Решение №28-10/30.11.2021г. на Общински съвет Бургас, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ: 1.Одобрява проект за…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - С Решение №28-11/30.11.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв.Банево Уведомяваме Ви, че с Решение №28-11/30.11.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.1 във връзка с…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел „КПС”, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че…

Прочетете повече

Съобщение за издадени Решения на ОбС-Бургас с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - С Решение №26-12/26.10.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.2 се разрешава изработване на ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Решения на ОбС-Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас Уведомяваме Ви, че с Решение №26-12/26.10.2021г. на Общински съвет Бургас на основание чл.124а, ал.2 се разрешава изработване…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3640/13.12.2021г. на Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионална развитие“ на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.9519 по КК на гр.Бургас

До „ДЕВИН ГАЛА“ЕООД Гр.Бургас, к.с.“Славейков“ бл.88, ет.2, ап.9   До Регионална служба за растителна защита-Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3640/13.12.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионална развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.9519 по КК на гр.Бургас   Заповедта…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-718, кв.131 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ , гр. Бургас

Изх.№ 94-01-7854/8/10.01.2022г   СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VIII-718, кв.131 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ , гр. Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план/РУП/ за УПИ VIII-718 в…

Прочетете повече