Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:Г

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СИНЕМА – ХИТ 2000“ ЕООД И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.682.1, 07079.820.682.2 И 07079.820.682.3 ПО КК НА ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №  54 . ОБЩИНА БУРГАС ДО „СИНЕМА –…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XII-156, 157 В КВ.10 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.531 ПО КК НА ГР. БУРГАС 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XII-156, 157 В КВ.10 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.531 ПО КК НА ГР. БУРГАС  ОБЩИНА БУРГАС ДО: ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ №25 С. БЕЛАЩИЦИА П.К. 4124, ОБЩИНА РОДОПИ ДО: ДОНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА УЛ.…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.1801 по КККР…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №548/21.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и…

Прочетете повече

Съобщение към всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица - –собственици на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни на територията на общината,  регистрирани в Интегрираната информационна система  на Българската агенция по безопасност на храните ,  че на основание Решение на Общински съвет-Бургас от заседание,…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС ДО: ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 10,  ГР. БУРГАС …

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00  часа, за връчване…

Прочетете повече

Съобщение до Емилия Павлович за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Емилия Тодорова Павлович с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. „Илинден“, бл.146, вх. Д, ет.6, ап.109, за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство и пристройка на…

Прочетете повече